Sklep o pripravi sprememb in dopolnitev odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za Bohinjsko Bistrico

Predpisi, na katere predpis vpliva