Sklep o spremembi sklepa o obračunavanju cen programov v času otrokove odsotnosti v organizacijski enoti vrtec

Predpisi, na katere predpis vpliva