Sklep o pripravi sprememb in dopolnitev odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto Bohinj

Predpisi, na katere predpis vpliva