Sklep o pripravi (11) sprememb in dopolnitev Odloka o prostorskih ureditvenih pogojev za plansko celoto Bohinj (PUP PC Bohinj)

Predpisi, na katere predpis vpliva