Sklep o razpisu rednih volitev članov svetov krajevnih skupnosti na območju občine Bohinj

Predpisi, na katere predpis vpliva