Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje »BB-31 – Kamp Danica«

Predpisi, na katere predpis vpliva