Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje »RL-12 - Ob Jezernici«