Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje »SE-3«

Predpisi, na katere predpis vpliva