Stališča do pripomb z javne razgrnitve Elaborata lokacijske preveritve za območje tržnice v Bohinjski Bistrici (EUP BB-3)

17. 11. 2023 247