Stališča do pripomb in predlogov podanih na dopolnjeni osnutek SD3 Bohinj v času javne razgrnitve

8. 5. 2024 522