Stališča do pripomb in predlogov na dopolnjeni osnutek 2 OPPN za Kamp Danica v času 2. javne razgrnitve

10. 8. 2022 255