Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča

Opis postopka:

Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča (v nadaljevanju: nadomestilo) je eden izmed premoženjskih davkov, za katerega zakon določa, da je izvirni prihodek občin in v celoti prihodek občine, na katerem območju se pobira. Zato je nadomestilo pomemben prihodek vsake občinskega proračuna, saj s tem virom dohodkov zagotavlja, ne samo ustrezno komunalno opremljenost stavbnih zemljišč, ampak tudi gospodarski in družbeni razvoj občine. Gre za javno dajatev, ki jo predpisuje zakon, podrobneje pa jo uredi lokalna skupnost s svojim predpisom.

Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča plačuje zavezanec na podlagi odločbe, ki mu jo izda davčni organ, kjer leži nepremičnina.
Davčni organ izda odločbe po uradni dolžnosti na podlagi Odloka in vrednosti točke, veljavne na dan 1. januar leta, za katero se določa nadomestilo.

Zavezanci, ki menijo, da jim je bila izdana odločba o odmeri nadomestila bodisi na podlagi nepravilnih podatkov ali iz kakršnegakoli drugega razloga imajo možnost v zakonitem roku (15 dni od prejema odločbe) na Davčno upravo RS podati pritožbo zoper odločbo o odmeri nadomestila. Za tiste pritožbe, ki se nanašajo na pravilne podatke za odmero nadomestila, zaprosi Davčna uprava RS za mnenje glede reševanja pritožbe občino Bohinj.

 

Zavezanci:

Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Bohinj (Uradni list RS št. 3/98, 31/98, 98/99 in Uradni vestnik Občine Bohinj,št. 5/02, 3/04 ter Uradni vestnik Gorenjske, št. 41/03, v nadaljevanju Odlok) določa, da je zavezanec za plačilo nadomestila neposredni uporabnik zemljišča, stavbe ali dela stavbe (imetnik pravice razpolaganja oz. lastnik, najemnik stanovanja oz. poslovnega prostora).

 

Območja:

Odlok predpisuje obveznost plačevanja nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za celotno območje Občine Bohinj, ki so razdeljena na štiri območja:
I. območje obsega naselje Bohinjska Bistrica, Ribčev Laz z jezersko obalo, Ukanc in Stara Fužina. I. območje ima naslednja podobmočja:
- I/1a območje: ožje območje naselja Bohinjska Bistrica
- I/1b območje: širše območje naselje Bohinjska Bistrica
- I/2a območje: območje naselja Ribčev Laz z jezersko obalo ter naselje Ukanc
- I/3b območje: območje naselja Stara Fužina
II. območje obsega naslednja naselja: II/1 Bohinjska Češnjica, II/2 Brod, II/3 Jereka, II/4 Kamnje, II/5 Lepence, II/6 Nomenj, II/7 Polje, II/8 Savica, II/9 Srednja vas v Bohinju, II/10 Studor v Bohinju, II/11 Žlan, II/12 Laški rovt in II/13 Bitnje, II/14 Log v Bohinju
III. območje obsega naslednja naselja: III/1 Koprivnik, III/2 Gorjuše, III/3 Goreljek, III/4 Nemški Rovt, III/5 Podjelje, III/6 Ravne v Bohinju in
IV. območje obsega ostala območja v Občini Bohinj, ki jih dolgoročni plan Občine Bohinj opredeljuje kot zazidana območja.

 

Oprostitev plačila:

Nadomestila se ne plača že po določbah zakona o stavbnih zemljiščih iz leta 1984: "Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča se ne plačuje za zemljišče, ki se uporablja za potrebe ljudske obrambe, za objekte tujih držav, ki jih uporabljajo tuja diplomatska in konzularna predstavništva ali v njih stanuje njihovo osebje, za objekte mednarodnih in meddržavnih organizacij, ki jih uporabljajo te organizacije ali v njih stanuje njihovo osebje, če ni v mednarodnem sporazumu drugače določeno in za stavbe, ki jih uporabljajo verske skupnosti za svojo versko dejavnost." Oprostitve so možne po določbah 16. člena Odloka in se odobrijo zavezancu na podlagi vloge in po določbah Zakona in Odloka.

 

Vrednost točke:

Za leto 2007 znaša za zazidana stavbna zemljišča (za pravne in fizične osebe) 0,00015398 EUR in za nezazidana stavbna zemljišča 0,00026945 EUR

 

Pravna podlaga:

5. točka 1. odstavka 179. člena in 180. člen Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/2002 in p. 8/2003), 218. člen Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 110/2002), 
Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Bohinj (Uradni list RS št. 3/98, 31/98, 98/99 in Uradni vestnik Občine Bohinj,št. 5/02, 3/04 ter Uradni vestnik Gorenjske, št. 41/03)

 

Obrazci:
______________________

Uradne ure občinske uprave in uradne ure po telefonu
- ponedeljek: 08. - 11. ure 
- sreda: 08. - 11. in 14. - 17. ure 
- petek: 08. - 11. ure
Poslovni čas sprejemne pisarne
- pon., tor., čet.: 07. - 15. ure 
- sreda: 07. - 17. ure 
- petek: 07. - 13. ure
Uradne ure medobčinskega inšpektorata in redarstva Bled, Bohinj in Železniki
- ponedeljek, petek: 08. - 10. ure 
- sreda: 13. - 15. ure

Telefonska št.:
• 04 577 01 16 - MIR Bohinj
• 04 620 03 11 - MIR Bled
• 041 716 947  - dežurni redar
Uradne ure krajevnega urada Bohinjska Bistrica
-torek: 08. - 12. in 13. - 15. ure 
-četrtek: 
08. - 12. in 13. - 17. ure
Telefonska št.: 
 • 04 574 74 00

______________________

Vreme

______________________
November - 2017
P T S č P S N
  01 02
03
04 05
06 07
08
09
10
11 12
13 14 15
16
17 18
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30