Cenik komunalnih storitev

Cenik storitev obveznih javnih gospodarskih služb:

Uskladitev cen komunalnih storitev z Uredbo o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/12 in 109/12)

Vlada Republike Slovenije, je že v mesecu novembru 2012, sprejela novo Uredbo o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okoljaDržava je več let, z vladnimi uredbami, omejevala uskladitve cen komunalnih storitev. Z novo metodologijo se vzpostavlja podoben način obračunavanja komunalnih storitev kot v energetskih dejavnostih (elektrika, plin…). Uskladitev z novo uredbo je zakonsko obvezna. Z uredbo, se je pristojnost za potrjevanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja, v celoti prenesla na lokalne skupnosti. Cene so sestavljene iz spremenljivega dela (cene storitev), ki se zaračuna glede na porabo in stalnega dela (omrežnine, oziroma stroškov javne infrastrukture), ki se zaračuna neodvisno od porabe, glede na priključno moč (velikost vodomera).

V skladu s to metodologijo, je Režijski obrat Občine Bohinj oktobra 2016, predlagal cene storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja, oblikovane na podlagi elaboratov o oblikovanju cen izvajanja storitev javnih služb, Občinskemu svetu Občine Bohinj v potrditev. Občinski svet Občine Bohinj, je v vezi tega sprejel Sklep o sprejemu Elaborata o oblikovanju cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja, št. 354-0014/2016-5 z dne 2. 11. 2016, ter Sklep o sprejemu subvencije omrežnine, oziroma cene javne infrastrukture za gospodinjstva in izvajalce nepridobitnih dejavnosti št. 354-0014/2016-7 z dne 30. 11. 2016. Cene so pričele veljati 1. januarja 2017.

Cene so oblikovane na podlagi pričakovanih stroškov prihodnjega obračunskega obdobja. Oblikovane so torej predračunske cene posameznih storitev. Izvajalci gospodarskih javnih služb so zavezani, da enkrat letno preverjajo skladnost predračunskih cen z dejanskimi. V primeru previsokih odstopanj (več kot 10 %) so dolžni vključiti presežke v nove izračune predračunskih cen in jih predložiti pristojnemu občinskemu organu.

Metodologija za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja, uveljavlja popolnoma nov način obračunavanja komunalnih storitev in ne moremo govoriti o neki splošni podražitvi. V bistvu gre za preoblikovanje cen in pri določenih količinah opravljene komunalne storitve pride do znižanja, pri drugih pa do povišanja skupnega stroška storitve.

 

Katere so ključne novosti, ki jih prinaša metodologija za oblikovanje cen?

  • V ceno omrežnine, so poleg stroškov javne infrastrukture, vključeni tudi stroški zavarovalnih premij. Pri oskrbi s pitno vodo, pa tudi obnova in vzdrževanje priključkov na javni vodovod. Vlaganja v novogradnje na področju komunalne infrastrukture vplivajo na višjo amortizacijo, zaradi česar se na novo oblikuje omrežnina pri dejavnosti odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode.
  • ceno vodarine so po novem vključeni stroški vodnega povračila, ki so se do sedaj izkazovali ločeno.
  • Uredba je spremenila faktorje za izračun omrežnine za posamezne velikosti vodomerov.
  • V večstanovanjskih stavbah, v katerih posamezne stanovanjske enote nimajo obračunskih vodomerov, se za vsako stanovanjsko enoto obračuna omrežnina za priključek s faktorjem omrežnine 1 (DN ≤ 20).
  • Cena pri dejavnosti zbiranja in obdelave, ter odlaganja določenih vrst komunalnih odpadkov, se oblikuje v EUR za kg. Obračunska količina bo navedena v kg in izračunana iz letne količine odpadkov. Storitev bo za gospodinjstva zaračunana po številu stalno in začasno prijavljenih oseb na posameznem odjemnem mestu. Za posamezno osebo znaša obračunska osnova 66 litrov/mesec. Ista obračunska osnova se upošteva za lastnike počitniških objektov, ki so namenjeni občasni uporabi. Za dejavnost gospodarstva, se storitev zaračuna glede na prostornino posode (zabojnika) za mešane komunalne odpadke, oziroma mase zbranih mešanih komunalnih odpadkov. V storitvenih dejavnostih, kjer prihaja do manjših količin odpadkov, znaša obračunska osnova 22 litrov na zaposlenega na mesec. Uporabnikom, ki izvajajo dejavnost oddajanja sob in apartmajev, tabornikom, ipd., se po novem obračuna 2,2 litra na osebo na nočitev. Merila za določanje obračunskega volumna za uporabnike, so določena skladno s Tehničnim pravilnikom o ravnanju s komunalnimi odpadki na območju občine Bohinj (Uradni vestnik Občine Bohinj, št. 6/2016)
  • Uvaja se nova storitev, povezana z greznicami in malimi komunalnimi čistilnimi napravami. Na območju Občine Bohinj, kjer ni zgrajene javne kanalizacije, uvajamo v letu 2017, skladno z Uredbo o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode (Uradni list RS, št. 98/15) in Odlokom o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode v občini Bohinj (Uradni vestnik Občine Bohinj, št. 5/2016), sistematično praznjenje greznic in malih komunalnih čistilnih naprav (MKČN), enkrat na tri leta, ter hkrati uvajamo mesečni obračun te storitve, kot to določa Uredba o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja. Uporabnike bomo o predvidenih področjih izvajanja storitev praznjenja greznic in MKČN, obveščali z obvestili, ki bodo priložena k računu in preko spletne strani. Vsakega uporabnika bomo najmanj 15 dni pred predvideno izvedbo storitev pisno obvestili o predvidenem datumu izvedbe storitve.

 

Cenik ostalih komunalnih storitev:

V Občini Bohinj se v letu 2017 uporablja cenik, ki je določen s Sklepom o določitvi cen za leto 2017 (Uradni vestnik Občine Bohinj, št. 11/2016)
______________________

Uradne ure občinske uprave in uradne ure po telefonu
- ponedeljek: 08. - 11. ure 
- sreda: 08. - 11. in 14. - 17. ure 
- petek: 08. - 11. ure
Poslovni čas sprejemne pisarne
- pon., tor., čet.: 07. - 15. ure 
- sreda: 07. - 17. ure 
- petek: 07. - 13. ure
Uradne ure medobčinskega inšpektorata in redarstva Bled, Bohinj in Železniki
- ponedeljek, petek: 08. - 10. ure 
- sreda: 13. - 15. ure

Telefonska št.:
• 04 577 01 16 - MIR Bohinj
• 04 620 03 11 - MIR Bled
• 041 716 947  - dežurni redar
Uradne ure krajevnega urada Bohinjska Bistrica
-torek: 08. - 12. in 13. - 15. ure 
-četrtek: 
08. - 12. in 13. - 17. ure
Telefonska št.: 
 • 04 574 74 00

______________________

Vreme

______________________
Oktober - 2017
P T S č P S N
  01
02
03 04 05
06
07 08
09
10
11 12
13
14 15
16
18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31  
ponedeljek, 02. oktober 2017