Uradni vestniki Občine Bohinj v letu 2009

Razvrsti predpise po: Naslov / Vrsta datoteke / Velikost
Uradni vestnik Občine Bohinj, št. 8/09
pdf Uradni vestnik št. 8/09.pdf (102 KB)
 • Odlok o proračunu Občine Bohinj za leto 2010
 • Sklep o določitvi cen za leto 2010
Uradni vestnik Občine Bohinj, št. 7/09
pdf Uradni vestnik št. 7/09.pdf (131 KB)
 • Odlok o (11) spremembah in dopolnitvah prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto Bohinj
 • Odlok o (2) spremembah in dopolnitvah prostorskih ureditvenih pogojev za Bohinjsko Bistrico
 • Odlok o dopolnitvi Odloka o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Bohinj
 • Sklep o določitvi vrednosti točke občinske takse v Občini Bohinj za leto 2010
 • Sklep o določitvi vrednosti točke za odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Bohinj za leto 2010
Uradni vestnik Občine Bohinj, št. 6/09
pdf Uradni vestnik št. 6/09.pdf (93 KB)
 • Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu Občine Bohinj za leto 2009 - II
 • Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč ter podlagah in merilih za odmero komunalnega prispevka za komunalno opremo na območju Občine Bohinj
Uradni vestnik Občine Bohinj, št. 5/09
pdf Uradni vestnik št. 5/09.pdf (281 KB)
 • Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za daljnovod 110+20 kV RTP Železniki – RTP Bohinj
 • Odlok o ugotovitvi javnega interesa za javno-zasebno partnerstvo ter določitev osnovnih pogojev izvedbe projekta gradnje, upravljanja in vzdrževanja odprtega širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij na območju Občine Bohinj
 • Odlok o ustanovitvi skupnega medobčinskega inšpektorata in redarstva občin Bled in Bohinj (MIR-1)
 • Odlok o razveljavitvi odloka za podelitev koncesije za izvajanje obvezne občinske gospodarske javne službe zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov ter odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov na območju Občine Bohinj
 • Sklep o določitvi cen za najem Ceconijevega parka
Uradni vestnik Občine Bohinj, št. 4/09
pdf Uradni vestnik št. 4/09.pdf (140 KB)
 • Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu Občine Bohinj za leto 2009
 • Odlok o organizaciji in izvajanju socialno varstvene storitve pomoč družini na domu v Občini Bohinj
 • Pravilnik o sofinanciranju programov ljubiteljske kulturne dejavnosti v Občini Bohinj
 • Sklep o določitvi cen za storitve javne službe plakatiranja v Občini Bohinj
 • Sklep in odločba o ukinitvi statusa zemljišča javno dobro - Bohinjska Češnjica
 • Sklep in odločba o ukinitvi statusa zemljišča javno dobro - Bohinjska Bistrica
 • Sklep in odločba o ukinitvi statusa zemljišča javno dobro - Gorjuše
 • Sklep in odločba o pridobitvi statusa naravnega vodnega javnega dobra - priobalna območja Bohinjskega jezera
Uradni vestnik Občine Bohinj, št. 3/09
pdf Uradni vestnik št. 3/09.pdf (118 KB)
 • Odlok o plakatiranju v Občini Bohinj
 • Pravilnik o dodeljevanju sredstev za prireditve in druge aktivnosti, ki pospešujejo turistični razvoj in promocijo Občine Bohinj
Uradni vestnik Občine Bohinj, št. 2/09
pdf Uradni vestnik št. 2/09.pdf (380 KB)
 • Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za Triglavski narodni park (uradno prečiščeno besedilo - PUP TNP – UPB2)
 • Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Bohinj za leto 2008
 • Spremembe in dopolnitve Poslovnika Občinskega sveta Občine Bohinj
 • Sklep o določitvi povprečnih stroškov komunalne opreme za leto 2009 in meril za odmero komunalnega prispevka na območju Občine Bohinj
Uradni vestnik Občine Bohinj, št. 1/09
pdf Uradni vestnik št. 1/09.pdf (141 KB)
 • Odlok o javnem glasilu Občine Bohinj
 • Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o postavljanju turistične signalizacije, reklamnih objektov in nameščanju neprometnih oznak
 • Odlok o spremembah odloka o prometnem režimu na območju Bohinjskega jezera
 • Odlok o koriščenju sredstev proračunske rezerve za leto 2009 za sanacijo plazu Kuharica
 • Sklep o tehničnih popravkih Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za Triglavski narodni park (Uradni vestnik občine Bohinj št. 3/99, 2/00, 6/00, 3/03, 5/05, 6/05, 3/06, 6/06, 2/07, 8/07, 9/07, 2/08, 5/08, 8/08, Uradni vestnik Gorenjske 27/03, Uradni list RS, št. 16/91)
 • Sklep o ukinitvi statusa zemljišča javno dobro
 • Odločba______________________

Uradne ure občinske uprave in uradne ure po telefonu

- ponedeljek: 08. - 11. ure 
- sreda: 08. - 11. in 14. - 17. ure 
- petek: 08. - 11. ure

Poslovni čas sprejemne pisarne

- pon., tor., čet.: 07. - 15. ure 
- sreda: 07. - 17. ure 
- petek: 07. - 13. ure

Uradne ure medobčinskega inšpektorata in redarstva Bled, Bohinj in Železniki

- ponedeljek, petek: 08. - 10. ure 
- sreda: 13. - 15. ure

Telefonska št.:
• 04 577 01 16 - MIR Bohinj
• 04 620 03 11 - MIR Bled
• 041 716 947  - dežurni redar

Uradne ure krajevnega urada Bohinjska Bistrica

-torek: 08. - 12. in 13. - 15. ure 
-četrtek: 
08. - 12. in 13. - 17. ure
Telefonska št.: 
 • 04 574 74 00

______________________

Vreme

______________________
November - 2017
P T S č P S N
  01 02
03
04 05
06 07
08
09
10
11 12
13 14 15
16
17 18 19
20
21 22 23 25 26
27 28 29 30