30. 08. 2010

Informacija v zvezi z gradnjo kolesarske poti Bohinj

Občina Bohinj objavlja informacijo v zvezi z gradnjo kolesarske poti Bohinj.

 

 

Naziv operacije: »Kolesarska pot Bohinj«

Kolesarska pot Bohinj, ki povezuje Bohinjsko Bistrico z Bohinjskim jezerom in nato poteka naprej do Srednje vasi v Zgornji dolini, predstavlja del predvidenega sistema (mreže) kolesarskih poti različnih zahtevnosti znotraj Občine Bohinj, oziroma v Bohinju kot turistični destinaciji, hkrati pa predstavlja enega izmed podprojektov znotraj regionalnega projekta Gorenjske kolesarske poti, ki sodi v program uresničevanja oziroma izvajanja regionalnega razvojnega programa Gorenjske v obdobju 2007-2013 (Gorenjska, Gremo gor).

Kolesarske poti predstavljajo pomembno infrastrukturo na področju turizma in prometa, poleg tega pa vzpostavljajo tudi infrastrukturo na področju športa, zato je potrebno njihovo prisotnost obravnavati večnamensko, hkrati pa jih ovrednotiti v širšem družbenem okolju.

Če se omejimo zgolj na turistično področje kot tretjo prioriteto razvoja na Gorenjskem v prej navedenem razvojnem dokumentu, predstavlja projekt »Gorenjske Kolesarske poti« enega izmed integralnih turističnih produktov, ki bo dosegal večjo turistično povezanost regije ter v prihodnosti omogočal oblikovanje skupnih regionalnih turističnih produktov. Seveda pa je pogoj za oblikovanje gorenjskega integralnega turističnega produkta izgradnja vseh predvidenih kolesarskih poti znotraj posameznih lokalnih skupnosti, saj le celota omogoča doseganje zastavljenih ciljev na regionalni ravni v celoti. Projekt je na regionalnem nivoju uvrščen med prioritete na področju turizma.

Da pa izvedba projekta na lokalni ravni ne pomeni le uresničevanja predvidenega razvoja na regionalni ravni pa dokazuje dejstvo, da bo s tem Bohinj vpet tudi v predvideno mrežo glavnih in daljinskih kolesarskih poti. V skladu z zasnovo državnega kolesarskega omrežja v Republiki Sloveniji, prek Gorenjske poteka daljinska kolesarska pot (Rateče - Ljubljana) in nekaj regionalnih kolesarskih poti (Bled - Bohinj; Kranj - Jezersko). Manjši del tega omrežja je že zgrajen (Rateče - Mojstrana; deloma Radovljica - Bled), večji del pa je potrebno še trasirati (Bled - Bohinj; Radovljica - Naklo - Medvode) ter nanj navezati pomembnejše kraje, hkrati pa na to mrežo postaviti še mrežo lokalnih kolesarskih poti, ki bi povezala nekatera občinska središča. V smislu medregionalnih povezav pa ta projekt predstavlja tudi možnost medregionalne povezave in sicer na Goriško regijo.

Operacijo je delno financira Evropska unija, in sicer iz Tretjega javnega razpisa za prednostno usmeritev »Regionalni razvojni programi«, v okviru Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete »Razvoj regij«, ki ga izvaja Služba Vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko – SVLR http://www.svlr.gov.si/.

Upravičenec Občina Bohinj je nepovratna namenska sredstva Evropskega sklada za regionalni razvoj pridobila v deležu 85,00 % celotnih upravičenih izdatkov za upravičene stroške operacije. Višina skupnih stroškov operacije je 859.423,86 €, prispevek Evropskega sklada za regionalni razvoj je 426.384,50 € vse ostale neupravičene stroške in presežne upravičene stroške je občina Bohinj zagotovila iz lastnih virov.

Pričetek operacije sega v leto 2008, z  izborom projektanta, izdelava  projektne dokumentacije, zbiranje služnostnih pogodb, soglasij, nakupom zemljišč, priprava investicijske dokumentacije, prijava na 3. razpis RRP, javni razpis za izbor gradbenega izvajalca. Sklep o sofinanciranju s strani SVLR smo dobili 9.7.2008. Gradnja se je pričela julija 2010 in  bila dokončana novembra 2011.

Rezultat izvedenih aktivnosti je zaključena operacija in že danes relativna prepoznavnost Kolesarske poti Bohinj ter mnenje uporabnikov, da operacija predstavlja eno pomebnejših turističnih atrakcij v Bohinju. Poleg doseženih kvantitativnih ciljev operacije, ki so navedeni v nadaljevanju je potrebno izpostaviti, da je operacija postavila tudi določene nove standarde načrtovanja tematskih poti,kar je prepoznala tudi Zbornica za arhitekturo in prostor in v letu 2011 kot priznanje podelila Zlati svinčnik Ateljeju Ostan-Pavlin z naslednjo obrazložitvijo: "Kolesarska pot, ki poteka od Bohinjske Bistrice do Bohinjskega jezera in naprej do Srednje vasi, je presežek pri oblikovanju tematskih kolesarskih poti pri nas. Pot, večinoma speljana po poljskih poteh sestavlja posrečeno mešanico lepe kolesarske ture, izjemnih vedut, kulturne in naravne krajine ter avtorske urbane opreme. Počivališča in razgledišča so dobro postavljena, objekti in elementi urbane opreme pa zanimivo in domiselno oblikovani saj so elementi v materialu in obliki skladni z lokalno arhitekturno dediščino in kulturno krajino. Pot s počivališči je v celoti vpeta v širši prostor in se z njim tudi odlično ujame. Za Bohinj, kjer je aktivni turizem vodilo, je to vsekakor strateški projekt, za vse prihodnje tematske kolesarske poti pri nas pa vzorčni primer dobre prakse."

Kolesarska pot se je v letu 2013 navezala na Občinsko središče Bohinjska Bistrica preko mostu v Danici in se podaljšala za 600 m. in tako znaša že skoraj  13 km.

Za pravo oceno  pozitivnih učinkov Kolesarske poti Bohinj na bohinjski turizem je preteklo premalo časa. Po mnenju Lokalne turistične organizacije Bohinj, se je obisk Bohinja tudi na račun kolesarske poti povečal, saj je pot deležna velike pozornosti med kolesarskimi navdušenci na medmrežju, prav tako pa je učinkovito delovala propaganda od ust do ust.

V konceptu celovitega regionalnega pristopa in v smislu vključevanja turističnih destinacij v integralne turistične produkte, predstavlja del gorenjske mreže kolesarskih poti, ki je predviden na območju Občine Bohinj, pomemben element celote, saj v mrežo kolesarskih poti v celoti vpenja eno pomembnejših turističnih destinacij v regiji, hkrati pa se z realizacijo projekta Kolesarska pot Bohinj vzpostavlja možnost vzpostavitve neposredne kolesarske povezave s sosednjo prav tako izredno pomembno turistično destinacijo, Bledom.

Skrbnik projekta je Brane Rozman, brane.rozman(at)obcina.bohinj.si, tel.: (04) 577-01-19, ki je tudi kontaktna oseba, pri kateri lahko dobite informacije o izvajanju operacije.

Brane Rozman

 

 

 

                   

     

   

 

 

 

 

 
______________________

Uradne ure občinske uprave in uradne ure po telefonu
- ponedeljek: 08. - 11. ure 
- sreda: 08. - 11. in 14. - 17. ure 
- petek: 08. - 11. ure
Poslovni čas sprejemne pisarne
- pon., tor., čet.: 07. - 15. ure 
- sreda: 07. - 17. ure 
- petek: 07. - 13. ure
Uradne ure medobčinskega inšpektorata in redarstva Bled, Bohinj in Železniki
- ponedeljek, petek: 08. - 10. ure 
- sreda: 13. - 15. ure

Telefonska št.:
• 04 577 01 16 - MIR Bohinj
• 04 620 03 11 - MIR Bled
• 041 716 947  - dežurni redar
Uradne ure krajevnega urada Bohinjska Bistrica
-torek: 08. - 12. in 13. - 15. ure 
-četrtek: 
08. - 12. in 13. - 17. ure
Telefonska št.: 
 • 04 574 74 00

______________________

Vreme

______________________
Oktober - 2017
P T S č P S N
  01
02
03 04 05
06
07 08
09
10
11 12
13
14 15
16
17
18
19
20 21
23 24 25 26 27 28 29
30 31  
ponedeljek, 02. oktober 2017
četrtek, 19. oktober 2017