24. redna seja Občinskega sveta - 18.10.2017

Gradivo_za_24._redno_sejo.pdf

DNEVNI RED:

1. Predlog sprememb in dopolnitev Statuta Občine Bohinj, drugo branje

2. Predlog sprememb in dopolnitev Poslovnika Občinskega sveta Občine Bohinj, drugo branje

3. Izvolitev predstavnikov v volilno telo za volitve člana Državnega sveta ter določitev kandidata za člana Državnega sveta

4. Vprašanja, pobude in informacije

_________________________________________________________________________________________________

23. redna seja Občinskega sveta - 28.9.2017

Gradivo_za_23._redno_sejo.pdf

DNEVNI RED:

1. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Bohinj za leto 2017 – II – hitri postopek

2. Predlog za spremembo cen programov v zavodu OŠ dr. Janeza Mencingerja Bohinjska Bistrica za organizacijsko enoto Vrtec Bohinj

3. Soglasje k sklenitvi sodne poravnave v zadevi pM32/2017

4. Predlog sklepa o ukinitvi statusa javnega dobra na zemljišču katastrska občina 2197 Bohinjska Srednja vas parcela 1224/4

5. Izvolitev predstavnikov v volilno telo za volitve člana Državnega sveta ter določitev kandidata za člana Državnega sveta

6. Soglasje k imenovanju direktorja Razvojne agencije Zgornje Gorenjske

7. Imenovanje predstavnika Občine Bohinj v svet Javnega zavoda Turizem Bohinj

8. Problematika pojava podlubnikov na območju Občine Bohinj – odgovor Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

9. Vprašanja, pobude in informacije
9.1. Problematika slabega signala mobilne telefonije v Občini
Bohinj – odgovor Telekoma Slovenije

_________________________________________________________________________________________________

22. redna seja Občinskega sveta - 29.6.2017

Gradivo_za_22._redno_sejo.pdf

DNEVNI RED:

1. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Bohinj za leto 2017 – I – hitri postopek

2. Predlog sprememb in dopolnitev Statuta Občine Bohinj, druga obravnava

3. Predlog sprememb in dopolnitev Poslovnika Občinskega sveta Občine Bohinj, druga obravnava

4. Poslovno poročilo javnega zavoda Turizem Bohinj za leto 2016

5. Priznanja Občine Bohinj za leto 2017

6. Vprašanja, pobude in informacije

_________________________________________________________________________________________________

21. redna seja Občinskega sveta - 1.6.2017

Gradivo_za_21._redno_sejo.pdf

DNEVNI RED:

1. Predlog sprememb in dopolnitev Statuta Občine Bohinj, druga obravnava

2. Predlog sprememb in dopolnitev Poslovnika Občinskega sveta Občine Bohinj, druga obravnava

3. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah občinskega prostorskega načrta Občine Bohinj, druga obravnava

4. Sprememba tehničnega pravilnika o ravnanju s komunalnimi odpadki na območju Občine Bohinj

5. Strategija trajnostnega razvoja Občine Bohinj 2025+

6. Seznanitev s poročilom o poslovanju OŠ dr. Janeza Mencingerja Bohinjska Bistrica za leto 2016

7. Predlog za oblikovanje programov in odpiralni čas v OŠ dr. Janeza Mencingerja Bohinjska Bistrica za organizacijsko enoto Vrtec Bohinj v šolskem letu 2017/2018

8. Predlog za oblikovanje oddelkov in zvišanje normativa v oddelkih zavoda OŠ dr. Janeza Mencingerja Bohinjska Bistrica za organizacijsko enoto vrtec

9. Soglasje k sistemizaciji delovnih mest v OŠ dr. Janeza Mencingerja Bohinjska Bistrica za organizacijsko enoto vrtec za šolsko leto 2017/2018

10. Poročilo o stanju v gozdovih zaradi lubadarja in predstavitev ukrepov za odpravo posledic

11. Dopolnitev načrta ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Bohinj za leto 2017

12. Sklep o pristopu Občine Bohinj h konvenciji županov za podnebne spremembe in energijo

13. Vprašanja, pobude in informacije

_________________________________________________________________________________________________

20. redna seja Občinskega sveta - 26.4.2017

Gradivo_za_20._redno_sejo.pdf

DNEVNI RED:

1. Predlog sprememb in dopolnitev Statuta Občine Bohinj, prva obravnava

2. Predlog sprememb in dopolnitev Poslovnika Občinskega sveta Občine Bohinj, prva obravnava

3. Predlog Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Turizem Bohinj – zavod za pospeševanje turizma, druga obravnava

4. Predlog Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta, nadzornega odbora in članov drugih občinskih odborov, komisij in drugih delovnih teles ter o
povračilu stroškov, skrajšani postopek

5. Soglasje k ceni socialno varstvene storitve pomoč družini na domu

6. Strategija trajnostnega razvoja Občine Bohinj 2025+

7. Seznanitev s poročilom o poslovanju Knjižnice Antona Tomaža Linharta Radovljica za leto 2016

8. Seznanitev s poročilom o poslovanju Osnovnega zdravstva Gorenjske za leto 2016

9. Vprašanja, pobude in informacije

_________________________________________________________________________________________________

19. redna seja Občinskega sveta - 30.3.2017

Gradivo_za_19._redno_sejo.pdf

DNEVNI RED:

1. Zaključni račun Občine Bohinj za leto 2016

2. Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Turizem Bohinj – zavod za pospeševanje turizma, prva obravnava

3. Poročilo o delu Policijske postaje Bled za leto 2016 na območju Občine Bohinj

4. Poročilo o delu Medobčinskega inšpektorata in redarstva Občin Bled, Bohinj in Železniki v letu 2016

5. Seznanitev s poročilom o delu Razvojne agencije Zgornje Gorenjske za leto 2016 s finančnim poročilom

6. Program dela Razvojne agencije Zgornje Gorenjske za leto 2017 s finančnim načrtom

7. Predlog sklepa o ukinitvi statusa javnega dobra na zemljiščih parc. št. 1987/8 in 1990/2, obe k.o. Bohinjska Češnjica

8. Predlog sklepa o ukinitvi statusa javnega dobra na zemljišču parc. št. 1255/10 k.o. Savica

9. Informacija o aktivnostih podjetja Venturia, ki posluje v prostorih podjetja Filbo v stečaju

10. Občinska pomoč hotelu Jezero po požaru

11. Vprašanja, pobude in informacije

_________________________________________________________________________________________________

18. redna seja Občinskega sveta - 16.2.2017

Gradivo_za_18._redno_sejo.pdf

DNEVNI RED:

1. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o prometnem režimu na območju Bohinjskega jezera, skrajšani postopek

2. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah občinskega prostorskega načrta Občine Bohinj, prva obravnava

3. Predlog sklepa o določitvi največjega števila dovoljenj in višini letne takse za avto-taksi prevoze v Občini Bohinj

4. Spremembe odloka NUSZ – razprava o izhodiščih za spremembe odloka

5. Program dela javnega zavoda Turizem Bohinj za leto 2017

6. Letno poročilo o izvajanju režima parkiranja na območju Bohinjskega jezera za leto 2016

7. Program dela Razvojne agencije Zgornje Gorenjske za leto 2017 s finančnim načrtom

8. Letni program športa v Občini Bohinj za leto 2017

9. Soglasje za odpis osnovnih sredstev v Zdravstvenem domu Bohinj

10. Imenovanje nadomestnega člana Komisije za negospodarske dejavnosti

11. Informacija glede možnosti umestitve Lip pohištva

12. Informacija glede obremenjenosti zemljišč – območje betonarne

13. Vprašanja, pobude in informacije
13.1. Seznanitev z s programom dela Občinskega sveta Občine Bohinj za leto 2017

_________________________________________________________________________________________________

17. redna seja Občinskega sveta - 22.12.2016

Gradivo_za_17._redno_sejo.pdf

DNEVNI RED:

1. Predlog Odloka o proračunu Občine Bohinj za leto 2017, druga obravnava

2. Predlog Odloka o spremembi Odloka o Občinskem prostorskem načrtu Občine Bohinj, skrajšani postopek

3. Predlog Sklepa o določitvi vrednosti točke za odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2017

4. Predlog Sklepa o določitvi vrednosti točke občinske takse v Občini Bohinj za leto 2017

5. Predlog Sklepa o določitvi cen za leto 2017

6. Poročilo o opravljenem nadzoru »upravljanje z občinskim premoženjem in spodbujanje stanovanjske gradnje – pretekli nadzori in dejanske izboljšave glede na predloge nadzornega odbora«

7. Poročilo Nadzornega odbora Občine Bohinj za leto 2016

8. Program dela Nadzornega odbora Občine Bohinj za leto 2017

9. Vprašanja, pobude in informacije

_________________________________________________________________________________________________

5. izredna seja Občinskega sveta - 7.12.2016

Gradivo_za_5._izredno_sejo.pdf

DNEVNI RED:

1. Načrt ravnanja s stvarnim premoženjem za leto 2017 – menjava parcel betonarne s parcelami ob upravni stavbi GP Bohinj

2. Nakup zemljišč s parc.št. 1812/2, 1812/4, k.o. Studor – parkirišče Pod Voglom

_________________________________________________________________________________________________

16. redna seja Občinskega sveta - 24.11.2016

Gradivo_za_16._redno_sejo.pdf

DNEVNI RED:

1. Predlog Odloka o proračunu Občine Bohinj za leto 2017, prva obravnava, splošna razprava

2. Predlog Odloka o podelitvi koncesije za izvajanje gospodarske javne službe odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov z območja Občine Bohinj, druga obravnava

3. Predlog Odloka o podelitvi koncesije za izvajanje gospodarske javne službe obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov z območja Občine Bohinj, druga obravnava

4. Predlog Odloka o priznanjih Občine Bohinj – druga obravnava

5. Predlog subvencije omrežnine oziroma cene uporabe javne infrastrukture za gospodinjstva in izvajalce nepridobitnih dejavnosti

6. Imenovanje predstavnikov Občine Bohinj v svet zavoda OŠ dr. Janeza Mencingerja

7. Predlog Sklepa o ukinitvi statusa javnega dobra na zemljiščih s parc. št. 1994/10 k.o. Bohinjska Češnjica in parc. št. 1491/2 k.o. Gorjuše

8. Predlog Sklepa o ukinitvi statusa javnega dobra na zemljišču s parc. št. 1278/7 k.o. Savica

9. Predlog Sklepa o ukinitvi statusa javnega dobra na zemljiščih s parc. št. 1268/9 in 1268/12 obe k.o. Savica

10. Vprašanja, pobude in informacije

_________________________________________________________________________________________________

15. redna seja Občinskega sveta - 27.10.2016

Gradivo_za_15._redno_sejo.pdf

DNEVNI RED:

1. Predlog Odloka o priznanjih Občine Bohinj, prva obravnava

2. Predlog Odloka o podelitvi koncesije za izvajanje gospodarske javne službe odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov z območja Občine Bohinj, prva obravnava

3. Predlog Odloka o podelitvi koncesije za izvajanje gospodarske javne službe obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov z območja Občine Bohinj, prva obravnava

4. Odlok o predkupni pravici Občine Bohinj, skrajšani postopek

5. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskih taksah v Občini Bohinj, skrajšani postopek

6. Predlog elaborata o oblikovanju cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja za leto 2016

7. Predlog sklepa o ukinitvi statusa javnega dobra na zemljišču parc. št. 1255/10 k.o. Savica

8. Predlog sklepa o ukinitvi statusa javnega dobra na zemljišču parc. št. 1461/7, k.o. Bohinjska Bistrica

9. Poročilo o opravljenem nadzoru »Nadzor porabe javnih sredstev v krajevni skupnosti Stara Fužina-Studor«

10. Poročilo o opravljenem nadzoru »Nadzor porabe javnih sredstev športnih in kulturnih društev«

11. Vprašanja, pobude in informacije

_________________________________________________________________________________________________

4. izredna seja Občinskega sveta - 22.9.2016 - seja odpovedana

Gradivo_za_4._izredno_sejo.pdf

DNEVNI RED:

1. Zakonitost prenosa lastniškega deleža Občine Bohinj na nepremičnini »Lokal na Veglju« na župana Občine Bohinj Franca Kramarja s soprogo

_________________________________________________________________________________________________

14. redna seja Občinskega sveta - 30.6.2016

Gradivo_za_14._redno_sejo.pdf

DNEVNI RED:

1. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu ObčineBohinj za leto 2016 – I – hitri postopek

2. Predlog Odloka o merilih in pogojih za določitev podaljšanega obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost na območju Občine Bohinj, druga obravnava

3. Predlog tehničnega pravilnika o ravnanju s komunalnimi odpadki na območju Občine Bohinj, druga obravnava

4. Čistopis Statuta Osnovnega zdravstva Gorenjske, skrajšani postopek

5. Predlog sklepa o ukinitvi statusa javnega dobra na zemljišču parc. št. 1255/10 k.o. Savica

6. Predlog sklepa o ukinitvi statusa javnega dobra na zemljišču parc. št. 1459/4, k.o. Bohinjska Bistrica

7. Strategija ohranjanja zdravja starejših na območju občin Zgornje Gorenjske 2017-2021

8. Soglasje k sistemizaciji delovnih mest v OŠ dr. Janeza Mencingerja Bohinjska Bistrica za organizacijsko enoto vrtec za šolsko leto 2016/2017

9. Predlog za spremembe cen programov v zavodu OŠ dr. Janeza Mencingerja Bohinjska Bistrica za organizacijsko enoto Vrtec Bohinj

10. Predlog za spremembo oblikovanja oddelka v zavodu OŠ dr. Janeza Mencingerja Bohinjska Bistrica za organizacijsko enoto Vrtec

11. Priznanja Občine Bohinj za leto 2016

12. Imenovanje dveh predstavnikov Občine Bohinj v svet Javnega zavoda Turizem Bohinj

13. Vprašanja, pobude in informacije
13.1. Odgovor na sklep Občinskega sveta glede OPN
13.2. Informacija glede stanja koncesijske pogodbe št. 35503-4/2006 z dne 8.3.2006 (D.P.I.P.V. d.o.o. Ljubljana)

_________________________________________________________________________________________________

13. redna seja Občinskega sveta - 12.5.2016

Gradivo_za_13._redno_sejo.pdf

DNEVNI RED:

1. Odlok o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode v Občini Bohinj, druga obravnav

2. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Akta o ustanovitvi zavoda, skrajšani postopek

3. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o javnem glasilu Občine Bohinj, skrajšani postopek

4. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o plovbnem režimu v Občini Bohinj, skrajšani postopek

5. Predlog Odloka o merilih in pogojih za določitev podaljšanega obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost na območju Občine Bohinj, prva obravnava

6. Predlog tehničnega pravilnika o ravnanju s komunalnimi odpadki na območju Občine Bohinj, prva obravnava

7. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra na zemljišču s parc. št. 1959/2 in 1959/3 obe k.o. Bohinjska Češnjica

8. Predlog elaborata o oblikovanju cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja za leto 2016

9. Poročilo o delu medobčinskega inšpektorata in redarstva Občin Bled, Bohinj in Železniki v letu 2015

10. Poročilo o delu policijske postaje Bled za leto 2015 na območju Občine Bohinj

11. Seznanitev s poročilom o poslovanju OŠ dr. Janeza Mencingerja Bohinjska Bistrica za leto 2015

12. Seznanitev s poročilom o poslovanju Knjižnice Antona Tomaža Linharta Radovljica za leto 2015

13. Seznanitev s poročilom o poslovanju Osnovnega zdravstva Gorenjske za leto 2015

14. Seznanitev s poročilom o delu razvojne agencije Zgornje Gorenjske za leto 2015 s finančnim poročilom

15. Poslovno poročilo Turizma Bohinj, zavoda za pospeševanje Turizma za leto 2015

16. Letno poročilo o izvajanju režima parkiranja na območju Bohinjskega jezera za leto 2015

17. Predlog za oblikovanje programov in odpiralni čas v OŠ dr. Janeza Mencingerja Bohinjska Bistrica za organizacijsko enoto Vrtec Bohinj v šolskem letu 2016/2017

18. Predlog za oblikovanje enajstih oddelkov in zvišanje normativa v oddelkih zavoda OŠ dr. Janeza Mencingerja Bohinjska Bistrica za organizacijsko enoto vrtec

19. Program dela Nadzornega odbora Občine Bohinj za leto 2016

20. Poročilo Nadzornega odbora Občine Bohinj za leto 2015

21. Pozitivno mnenje k imenovanju Božene Kolman Finžgar za direktorico javnega zavoda Knjižnica Antona Tomaža Linharta Radovljica

22. Soglasje k imenovanju direktorja Javnega zavoda Turizem Bohinj

23. Vprašanja, pobude in informacije

_________________________________________________________________________________________________

12. redna seja Občinskega sveta - 7.4.2016

Gradivo_za_12._redno_sejo.pdf

DNEVNI RED:

1. Predlog Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Bohinj, druga obravnava

2. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Akta o ustanovitvi zavoda, skrajšani postopek

3. Zaključni račun proračuna Občine Bohinj za leto 2015

4. Razprava o Odloku o plovbnem režimu v Občini Bohinj

5. Soglasje k dodatni sistemizaciji delovnih mest v OŠ dr. Janeza Mencingerja Bohinjska Bistrica za organizacijsko enoto Vrtec

6. Imenovanje uredniškega odbora Bohinjskih novic za mandat 2016- 2020

7. Imenovanje sveta javnega zavoda Turizem Bohinj

8. Imenovanje predstavnika javnosti v senatih za reševanje pritožb zoper policiste

9. Vprašanja, pobude in informacije

9.1. Prošnja za finančno pomoč za zagon podjetja Filbo d.o.o.

_________________________________________________________________________________________________

11. redna seja Občinskega sveta - 4.2.2016

Gradivo_za_11._redno_sejo.pdf

DNEVNI RED:

1. Odlok o plovbnem režimu v Občini Bohinj, druga obravnava

2. Predlog Odloka o zunanjem izgledu objektov in okolice, druga obravnava

3. Predlog Odlok o načinu opravljanja gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode, prva obravnava

4. Strategija delovanja Gorenjski muzej – oddelek muzeji v Bohinju 2016-2018

5. Program dela Razvojne agencije Zgornje Gorenjske za leto 2016

6. Program dela javnega zavoda Turizem Bohinj za leto 2016

7. Letni program športa v Občini Bohinj za leto 2016

8. Soglasje za odpis osnovnih sredstev v ZD Bohinj

9. Plan dela Občinskega sveta Občine Bohinj za leto 2016 - informacija

10. Vprašanja, pobude in informacije

10.1. Informacija glede veljavnosti gradbenega dovoljenja za lokacijo Lev v Stari Fužini

_________________________________________________________________________________________________

3. izredna seja Občinskega sveta - 7.1.2016 - seja odpovedana

DNEVNI RED:

1. Problematika podjetja Filbo d.o.o. – možnost dokapitalizacije

_________________________________________________________________________________________________

10. redna seja Občinskega sveta - 28.12.2015

Gradivo_za_10._redno_sejo.pdf

DNEVNI RED:

1. Predlog Odloka o proračunu Občine Bohinj za leto 2016, druga obravnava

2. Lokalni program za kulturo 2015-2018, druga obravnava

3. Poročilo o opravljenem nadzoru »pregled poslovanja Osnovne šole dr. Janeza Mencingerja Bohinjska Bistrica«

4. Poročilo o opravljenem nadzoru »pregled izvajanja zimske službe«

5. Poročilo o opravljenem nadzoru »pregled poslovanja Javnega zavoda Turizem Bohinj

6. Imenovanje predstavnika Občine Bohinj v Svet javnega zavoda Triglavskega narodnega parka

7. Imenovanje posvetovalnega telesa člana Sveta JZ Triglavskega narodnega parka

8. Zadeva »Grajska 5 in 6«

9. Predlog sklepa o določitvi cen za leto 2016

10. Vprašanja, pobude in informacije

_________________________________________________________________________________________________

2. izredna seja Občinskega sveta - 26.11.2015

Gradivo_za_2._izredno_sejo.pdf

DNEVNI RED:

1. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Bohinj za leto 2015, rebalans II, hitri postopek

_________________________________________________________________________________________________

9. redna seja Občinskega sveta - 26.11.2015

Gradivo_za_9._redno_sejo.pdf

DNEVNI RED:

1. Predlog Odloka o proračunu Občine Bohinj za leto 2016, prva obravnava-splošna razprava

2. Predlog Odloka o plovbnem režimu v Občini Bohinj, druga obravnava

3. Predlog Odloka o zunanjem izgledu objektov in okolice, prva obravnava

4. Predlog Sklepa o določitvi vrednosti točke občinske takse v Občini Bohinj za leto 2016

5. Predlog Sklepa o določitvi vrednosti točke za odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2016

6. Predlog Sklepa o spremembi Sklepa o obračunavanju cen programov v času otrokove odsotnosti v organizacijski enoti vrtec Bohinj

7. Seznanitev s poročilom o poslovanju OŠ dr. Janeza Mencingerja Bohinjska Bistrica za leto 2014

8. Presoja upravičenosti investicije v žičnico »Kozji hrbet«

9. Imenovanje sveta uporabnikov javnih dobrin

10. Imenovanje predstavnika Občine Bohinj v svet območne izpostave Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti

11. Vprašanja, pobude in informacije
11.1 Informacija glede veljavnosti gradbenega dovoljenja za hotel Lev v Stari Fužini

_________________________________________________________________________________________________

8. redna seja Občinskega sveta - 8.10.2015

Gradivo_za_8._redno_sejo.pdf

DNEVNI RED:

1. Informacija o gradnji blejske obvoznice

2. Predlog Odloka o načinu opravljanja gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki, druga obravnava

3. Predlog Odloka o plovbnem režimu v Občini Bohinj, prva obravnava

4. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o gospodarskih javnih službah, skrajšani postopek

5. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskih taksah v Občini Bohinj, skrajšani postopek

6. Pravilnik o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Bohinj za programsko obdobje 2015-2020

7. Predlog sklepa o ukinitvi statusa javnega dobra na zemljiščih s parc. št. 721/4, 721/5, 721/6 in 721/8 vse k.o. Nomenj

8. Informacija o osnutku sklepa o določitvi obsega obstoječih smučišč in obstoječega kampa v Bohinju

9. Soglasje k novemu imenu Muzeja Tomaža Godca

10. Lokalni program za kulturo 2015-2018

11. Predstavitev delne rešitve smučišča Kobla

12. Prošnja za finančno pomoč – uničen kozolec zaradi udara strele

13. Vprašanja, pobude in informacije

13.1. Informacija o aktivnostih v zvezi z bohinjskimi hoteli

_________________________________________________________________________________________________

7. redna seja Občinskega sveta - 18.6.2015

Gradivo_za_7._redno_sejo.pdf

DNEVNI RED:

1. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Bohinj za leto 2015 – rebalans I, skrajšani postopek

2. Predlog Odlok o načinu opravljanja gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode – prva obravnava

3. Predlog Odloka o načinu opravljanja obvezne lokalne gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki v Občini Bohinj – prva obravnava

4. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o štipendiranju v občini Bohinj - skrajšani postopek

5. Predlog Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o štipendiranju v občini Bohinj

6. Soglasje k sistemizaciji delovnih mest v OŠ dr. Janeza Mencingerja Bohinjska Bistrica za organizacijsko enoto vrtec za šolsko leto 2015/2016

7. Predlog za spremembe cen za programe v zavodu OŠ dr. Janeza Mencingerja Bohinjska Bistrica za enoto Vrtec Bohinj

8. Informacija o hotelih v Bohinju

9. Priznanja Občine Bohinj za leto 2015

10. Imenovanje odbora za razpolaganje z dodeljenimi sredstvi požarnega sklada Občine Bohinj

11. Predlog sklepa o ukinitvi statusa javnega dobra na zemljiščih s parc.št. 1281/2 in 1281/4 obe k.o. Savica

12. Vprašanja, pobude in informacije

12.1. Informacija glede aktivnosti za razpravo o planinah

_________________________________________________________________________________________________

6. redna seja Občinskega sveta - 14.5.2015

Gradivo_za_6._redno_sejo.pdf

DNEVNI RED:

1. Predlog Odloka o spremembi in dopolnitvi Odloka o plovbnem režimu v Občini Bohinj, skrajšani postopek

2. Predlog Pravilnika o sofinanciranju ohranjanja kulturne dediščine – tradicionalno sušenje krme v kozolcih

3. Predlog Pravilnika o dodeljevanju državnih pomoči za spodbujanje razvoja gospodarstva v Občini Bohinj

4. Poročilo o delu Policijske postaje Bled za leto 2014 na območju Občine Bohinj

5. Seznanitev s poročilom o poslovanju Knjižnice Antona Tomaža Linharta Radovljica za leto 2014

6. Seznanitev s poročilom o poslovanju Osnovnega zdravstva Gorenjske za leto 2014

7. Seznanitev s poročilom o poslovanju OŠ dr. Janeza Mencingerja Bohinjska Bistrica za leto 2014

8. Predlog za oblikovanje programov in odpiralni čas v OŠ dr. Janeza Mencingerja Bohinjska Bistrica za organizacijsko enoto Vrtec Bohinj v šolskem letu 2015/2016

9. Predlog za oblikovanje desetih oddelkov in zvišanje normativa v oddelkih zavoda OŠ dr. Janeza Mencingerja Bohinjska Bistrica za organizacijsko enoto Vrtec

10. Vprašanja, pobude in informacije

_________________________________________________________________________________________________

5. redna seja Občinskega sveta - 26.3.2015

Gradivo_za_5._redno_sejo.pdf

DNEVNI RED:

1. Zaključni račun proračuna Občine Bohinj za leto 2014

2. Predlog Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Bohinj, prva obravnava

3. Sklep o ustanovitvi skupnega delovnega telesa za spremljanje razvojnih projektov

4. Poročilo o delu Razvojne agencije Zgornje Gorenjske za leto 2014

5. Poročilo o delu medobčinskega inšpektorata in redarstva občin Bled, Bohinj in Železniki v letu 2014

6. Letno poročilo o izvajanju režima parkiranja na območju Bohinjskega jezera za leto 2014

7. Poslovno poročilo Turizma Bohinj, zavoda za pospeševanje turizma za leto 2014

8. Program dela javnega zavoda Turizem Bohinj za leto 2015 s finančnim načrtom

9. Letni program športa v Občini Bohinj za leto 2015

10. Določitev pripadajočega zemljišča k stavbi v etažni lastnini

11. Imenovanje skupnega delovnega telesa za spremljanje razvojnih projektov

12. Vprašanja, pobude in informacije

12.1. Informacija o pogajanjih o najemu izletniškega čolna »Zlatorog«

_________________________________________________________________________________________________

4. redna seja Občinskega sveta - 26.2.2015

Gradivo_za_4._redno_sejo.pdf

DNEVNI RED:

1. Predlog načrta upravljanja Triglavskega narodnega parka 2015 - 2024

2. Imenovanje ravnatelja OŠ dr. Janeza Mencingerja – mnenje lokalne skupnosti o kandidatih, ki izpolnjujejo pogoje

3. Program dela Razvojne agencije Zgornje Gorenjske za leto 2015 s finančnim načrtom

4. Program dela javnega zavoda Turizem Bohinj za leto 2015 s finančnim načrtom

5. Učinkovitost in ekonomičnost izvajanja javne gospodarske službe v Občini Bohinj

6. Poročilo o prevozu z izletniškim čolnom v letu 2014

7. Predlog sklepa o ukinitvi statusa javnega dobra na zemljišču s parc. št. 1275/5, k.o. Savica

8. Sklep o višini nadomestil za uporabo javnih parkirnih prostorov (cena parkiranja), nadomestil za uporabo gozdne ceste Stara Fužina – Voje in Vogar – Planina Blato, ceni, režimu in uporabi letnih in ostalih dovolilnic oziroma nalepk

9. Imenovanje predstavnika Občine Bohinj v svet zavoda Osnovnega zdravstva Gorenjske

10. Soglasje za odpis osnovnih sredstev v zdravstvenem domu Bohinj

11. Vprašanja, pobude in informacije

_________________________________________________________________________________________________

3. redna seja Občinskega sveta - 18.12.2014

Gradivo_za_3._redno_sejo.pdf

DNEVNI RED:

1. Predlog Odloka o proračunu Občine Bohinj za leto 2015, druga obravnava

2. Tehnični popravek 14. člena Odloka o (3) spremembah in dopolnitvah prostorskih ureditvenih pogojev za Bohinjsko Bistrico (PUP Bohinjska Bistrica, Uradni vestnik Občine Bohinj, št. 3/13)

3. Sklep o določitvi vrednosti točke občinske takse v Občini Bohinj za leto 2015

4. Predlog sklepa o določitvi cen za leto 2015

5. Predlog sklepa o določitvi cen voženj s turistično ladjo za leto 2015

6. Imenovanje predstavnika Občine Bohinj v svet zavoda Razvojne agencije Zgornje Gorenjske in predstavnikov Občine Bohinj v Svet zavoda OŠ dr. Janeza Mencingerja

7. Vprašanja, pobude in informacije

_________________________________________________________________________________________________

2. redna seja Občinskega sveta - 20.11.2014

Gradivo_za_2._redno_sejo.pdf

DNEVNI RED:

1. Predlog Odloka o proračunu Občine Bohinj za leto 2015, prva obravnava – splošna razprava

2. Vprašanja, pobude in informacije

2.1. Informacija o projektu kanalizacije, načrtu zimske službe in o pripravljenih projektih

_________________________________________________________________________________________________

1. izredna seja Občinskega sveta - 6.11.2014

Gradivo_za_1._izredno_redno_sejo.pdf

DNEVNI RED:

1. Potrditev mandata nadomestnemu članu Občinskega sveta

2. Imenovanje Nadzornega odbora, delovnih teles Občinskega sveta in Občinske volilne komisije

_________________________________________________________________________________________________

1. redna seja Občinskega sveta - 23.10.2014

Gradivo_za_1._redno_sejo.pdf

DNEVNI RED:

1. Ugotovitev števila navzočih novoizvoljenih članov Občinskega sveta

2. Poročilo Občinske volilne komisije o izidu volitev v občinski svet in volitev župana

3. Imenovanje komisije za potrditev mandatov članov sveta in ugotovitev izvolitve župana

4. Poročilo komisije in potrditev mandatov članov sveta

5. Poročilo komisije in ugotovitev izvolitve župana

6. Imenovanje Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja

_________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

5. ŽUPANSKI MANDAT

________________________________________________________________________________________________

7. izredna seja Občinskega sveta - 29.9.2014

Gradivo_za_7._izredno_sejo.pdf

DNEVNI RED:

1. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Bohinj za leto 2014 – II – hitri postopek

2. Predlog Odloka o uporabi sredstev proračunske rezerve proračuna 2014 za sanacijo škode po naravnih nesrečah, hitri postopek

3. Soglasje k dodatni sistemizaciji delovnih mest v OŠ dr. Janeza Mencingerja Bohinjska Bistrica za organizacijsko enoto vrtec za šolsko leto 2014/2015

_________________________________________________________________________________________________

32. redna seja Občinskega sveta - 19.6.2014

Gradivo_za_32._redno_sejo.pdf

DNEVNI RED:

1. Priznanja Občine Bohinj za leto 2014

2. Imenovanje predstavnika Občine Bohinj v svet zavoda Osnovnega zdravstva Gorenjske

3. Imenovanje predstavnika Občine Bohinj v svet zavoda Razvojne agencije Zgornje Gorenjske

4. Imenovanje nadomestnega člana Uredniškega odbora Bohinjskih novic

5. Imenovanje Komisije za sprejem otrok v vrtec

6. Predlog za oblikovanje desetih oddelkov in zvišanje normativa v oddelkih zavoda OŠ dr. Janeza Mencingerja Bohinjska Bistrica za organizacijsko enoto Vrtec

7. Predlog za oblikovanje programov in odpiralni čas v zavodu OŠ dr. Janeza Mencingerja Bohinjska Bistrica za organizacijsko enoto Vrtec Bohinj v šolskem letu 2014/2015

8. Soglasje k sistemizaciji delovnih mest v OŠ dr. Janeza Mencingerja Bohinjska Bistrica za organizacijsko enoto Vrtec Bohinj za šolsko leto 2014/2015

9. Vsebina postavitve muzejskih zbirk v Muzeju Tomaža Godca v Bohinjski Bistrici

10. Vprašanja, pobude in informacije

_________________________________________________________________________________________________

31. redna seja Občinskega sveta - 17.4.2014

Gradivo_za_31._redno_sejo.pdf

DNEVNI RED:

1. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Bohinj za leto 2014- I - hitri postopek

2. Predlog Odloka o spremembi in dopolnitvi Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Bohinj, skrajšani postopek

3. Zaključni račun proračuna Občine Bohinj za leto 2013

4. Poročilo o javnem razpisu za podelitev koncesije in postopka s pogajanji – Daljinsko ogrevanje na lesno biomaso Bohinjska Bistrica

5. Poročilo o delu PP Bled za leto 2013 na območju Občine Bohinj

6. Seznanitev z zaključnim računom Osnovnega zdravstva Gorenjske za leto 2013

7. Seznanitev z zaključnim računom Knjižnice Antona Tomaža Linharta Radovljica za leto 2013

8. Seznanitev s poročilom o delu Razvojne agencije Zgornje Gorenjske za leto 2013 s finančnim poročilom

9. Seznanitev z letnim poročilom OŠ dr. Janeza Mencingerja Bohinjska Bistrica za leto 2013

10. Poslovno poročilo javnega zavoda za pospeševanje turizma »Turizem Bohinj« za leto 2013

11. Vprašanja, pobude in informacije

_________________________________________________________________________________________________

30. redna seja Občinskega sveta - 27.2.2014

Gradivo_za_30._redno_sejo.pdf

DNEVNI RED:

1. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Razvojne agencije Zgornje Gorenjske, skrajšani postopek

2. Predlog Pravilnika o spremembah pravilnika za vrednotenje programov športa v Občini Bohinj

3. Poročilo o delu medobčinskega inšpektorata in redarstva Občin Bled in Bohinj v letu 2013

4. Program dela Javnega zavoda Turizem Bohinj za leto 2014 s finančnim načrtom

5. Poročilo o opravljenem nadzoru »pregled odprave pomanjkljivosti preteklih nadzorov s področja dela oddelka okolje in prostor ter nadzor tekočega poslovanja«

6. Poročilo o opravljenem nadzoru »preveritev upoštevanja priporočil za opravljen nadzor – spodbujanje razvoja gostinstva in turizma«

7. Poročilo Nadzornega odbora Občine Bohinj za leto 2013

8. Program dela Nadzornega odbora Občine Bohinj za leto 2014

9. Letni program športa v Občini Bohinj za leto 2014

10. Soglasje za odpis osnovnih sredstev v Zdravstvenem domu Bohinj

11. Informacija glede faze priprave občinskega prostorskega načrta Občine Bohinj

12. Imenovanje predstavnika Občine Bohinj v Svet zavetišča za zapuščene živali

13. Vprašanja, pobude in informacije

_________________________________________________________________________________________________

29. redna seja Občinskega sveta - 19.12.2013

Gradivo_za_29._redno_sejo.pdf

DNEVNI RED:

1. Predlog Odloka o proračunu Občine Bohinj za leto 2014, druga obravnava

2. Predlog Odloka o ustanovitvi skupnega medobčinskega inšpektorata in redarstva Občin Bled, Bohinj in Železniki (MIR-1), druga obravnava

3. Predlog Odloka o načinu izvajanja izbirne gospodarske javne službe oskrbe s toploto iz kotlovnice na lesno biomaso »DOLB Bohinjska Bistrica, prva obravnava

4. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola dr. Janeza Mencingerja Bohinjska Bistrica, skrajšani postopek

5. Predlog Pravilnika o spremembi Pravilnika o dodelitvi pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva, gozdarstva in podeželja v Občini Bohinj

6. Predlog spremembe in dopolnitve Statuta Osnovnega zdravstva Gorenjske, skrajšani postopek

7. Predlog sklepa o določitvi cen voženj s turistično ladjo za leto 2014

8. Predlog sklepa o določitvi cen za leto 2014

9. Predlog sklepa o določitvi največjega števila dovoljenj in višini letne takse za avto-taksi prevoze v Občini Bohinj za leto 2014

10. Predlog sklepa o določitvi vrednosti točke občinske takse v Občini Bohinj za leto 2014

11. Letno poročilo o izvajanju režima parkiranja na območju Bohinjskega jezera za leto 2013

12. Poročilo o prevozu z izletniškim čolnom v letu 2013

13. Poročilo o opravljenem nadzoru podprograma »15029001 – zbiranje in ravnanje z odpadki«

14. Vprašanja, pobude in informacije

_________________________________________________________________________________________________

28. redna seja Občinskega sveta - 21.11.2013

Gradivo_za_28._redno_sejo.pdf

DNEVNI RED:

1. Predlog Odloka o plovbnem režimu v Občini Bohinj, druga obravnava

2. Predlog Odloka o proračunu Občine Bohinj za leto 2014, prva obravnava – splošna razprava

3. Predlog Odloka o ustanovitvi skupnega medobčinskega inšpektorata in redarstva Občin Bled, Bohinj in Železniki (MIR-1), prva obravnava

4. Sklep o priznanju solastninskega deleža na podlagi preteklih vlaganj pri nepremičninah parc. št. 944/4 in 944/8 obe k.o. Studor – nadaljevanje točke iz 27. redne seje Občinskega sveta

5. Predlog sklepa o zavezujočem postopku v zvezi z gospodarjenjem z nepremičninami v lasti ali delni lasti Občine Bohinj

6. Javni razpis najema zemljišča in gostinskega lokala na parcelni št. 944/4 in 944/8, obe k.o. Studor, ki so v lasti Občine Bohinj 

7. Dokument identifikacije investicijskega programa za daljinsko ogrevanje na lesno biomaso v Bohinjski Bistrici 

8. Predstavitev Lesno predelovalnega centra Bohinj 

9. Poročilo o opravljenem nadzoru podprograma »15029001 – zbiranje in ravnanje z odpadki« 

10. Soglasje k imenovanju direktorja Razvojne agencije Zgornje Gorenjske

11. Vprašanja, pobude in informacije

_________________________________________________________________________________________________

27. redna seja Občinskega sveta - 26.9.2013

Gradivo_za_27._redno_sejo.pdf

DNEVNI RED:

1. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Bohinj za leto 2013 – II – hitri postopek

2. Odlok o plovbnem režimu v Občini Bohinj, prva obravnava

3. Obvezna razlaga 22. člena Odloka o zazidalnem načrtu športno rekreacijski center Danica v Bohinjski Bistrici (ZN ŠRC Danica, Uradni vestnik Občine Bohinj, št. 8/99, 8/06)

4. Memorandum – dogovor med Republiko Slovenijo in Občini Bohinj o prihodnosti Triglavskega narodnega parka na območju Občine Bohinj

5. Informacija o poslovanju družbe Mesnine Bohinja d.o.o.

6. Sklep o priznanju solastninskega deleža na podlagi preteklih vlaganj pri nepremičninah parc. št. 944/4 in 944/8 obe k.o. Studor

7. Predlog sklepa o ukinitvi statusa javnega dobra na zemljišču s parc. št. 574/6 k.o. Bohinjska Bistrica

8. Vprašanja, pobude in informacije

_________________________________________________________________________________________________

26. redna seja Občinskega sveta - 4.7.2013

Gradivo_za_26._redno_sejo.pdf

DNEVNI RED:

1. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o postavljanju turistične signalizacije, reklamnih objektov in nameščanju neprometnih oznak, skrajšani postopek

2. Predlog Pravilnika o spremembi Pravilnika o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta, nadzornega odbora in članov drugih občinskih odborov, komisij in drugih delovnih teles ter o povračilu stroškov

3. Soglasje k sistemizaciji delovnih mest v OŠ dr. Janeza Mencingerja Bohinjska Bistrica za organizacijsko enoto vrtec za šolsko leto 2013/2014

4. Predlog za zvišanje normativa v devetem oddelku zavoda OŠ dr. Janeza Mencingerja Bohinjska Bistrica za organizacijsko enoto vrtec

5. Predlog za spremembe cen programov v zavodu OŠ dr. Janeza Mencingerja Bohinjska Bistrica za organizacijsko enoto Vrtec Bohinj

6. Priznanja Občine Bohinj za leto 2013

7. Imenovanje predstavnika Občine Bohinj v Knjižnični svet Knjižnice Antona Tomaža Linharta Radovljica

8. Vprašanja, pobude in informacije

_________________________________________________________________________________________________

6. izredna seja Občinskega sveta - 4.6.2013

Gradivo_za_6._izredno_sejo.pdf

DNEVNI RED:

1. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Bohinj za leto 2013 – I – hitri postopek

_________________________________________________________________________________________________

25. redna seja Občinskega sveta - 30.5.2013

Gradivo_za_25._redno_sejo.pdf

DNEVNI RED:

1. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Bohinj za leto 2013 – I – hitri postopek

2. Predlog Pravilnika o sofinanciranju programa: tradicionalno sušenje krme v kozolcih

3. Sklep o višini nadomestil za uporabo javnih parkirnih prostorov (cena parkiranja), nadomestil za uporabo gozdne ceste Stara Fužina – Voje in Vogar – Planina Blato, ceni režimu in uporabi letnih in ostalih dovolilnic oziroma nalepk

4. Poročilo o delu Policijske postaje Bled na območju Občine Bohinj za leto 2012

5. Seznanitev z zaključnim računom Knjižnice Antona Tomaža Linharta Radovljica za leto 2012

6. Predlog za oblikovanje programov in odpiralni čas v OŠ dr. Janeza Mencingerja Bohinjska Bistrica za organizacijsko enoto Vrtec Bohinj v šolskem letu 2013/2014

7. Predlog za oblikovanje desetih oddelkov in zvišanje normativa v oddelkih zavoda OŠ dr. Janeza Mencingerja Bohinjska Bistrica za organizacijsko enoto vrtec

8. Vprašanja, pobude in informacije

_________________________________________________________________________________________________

24. redna seja Občinskega sveta - 25.4.2013

Gradivo_za_24._redno_sejo.pdf

DNEVNI RED:

1. Odlok o (3) spremembah in dopolnitvah prostorskih ureditvenih pogojev za Bohinjsko Bistrico, druga obravnava

2. Odlok o plovbnem režimu v Občini Bohinj, prva obravnava

3. Tehnični popravek 14. člena in obvezna razlaga 18. Člena Odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za plansko celoto Bohinj (PUP PC Bohinj, Uradni vestnik Občine Bohinj, št. 1/10-UPB, 6/11)

4. Soglasje k sklenitvi sodne poravnave v zadevi p M 128/2012

5. Vprašanja, pobude in informacije

_________________________________________________________________________________________________

23. redna seja Občinskega sveta - 28.3.2013

Gradivo_za_23._redno_sejo.pdf

DNEVNI RED:

1. Zaključni račun proračuna Občine Bohinj za leto 2012

2. Predlog Odloka o oskrbi s pitno vodo na območju Občine Bohinj, druga obravnava

3. Poročilo o delu medobčinskega inšpektorata in redarstva Občin Bled in Bohinj v letu 2012

4. Seznanitev z zaključnim računom Razvojne agencije zgornje Gorenjske – RAGOR za leto 2012

5. Program dela RAGOR za leto 2013 s finančnim načrtom

6. Seznanitev z zaključnim računom Osnovnega zdravstva Gorenjske za leto 2012

7. Seznanitev z zaključnim računom OŠ dr. Janeza Mencingerja Bohinjska Bistrica za leto 2012

8. Poslovno poročilo za leto 2012 javnega zavoda za pospeševanje turizma »Turizem Bohinj«

9. Poročilo o delu Nadzornega odbora Občine Bohinj za leto 2012

10. Soglasje k sklenitvi sodne poravnave v zadevi N 69/1993

11. Potrditev kandidatov razvojnega sveta Gorenjske

12. Vprašanja, pobude in informacije

_________________________________________________________________________________________________

22. redna seja Občinskega sveta - 28.2.2013

Gradivo_za_22._redno_sejo.pdf

DNEVNI RED:

1. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o preoblikovanju Osnovnega zdravstva Gorenjske, druga obravnava

2. Predlog odloka o ustanovitvi javnega zavoda Gorenjske lekarne, druga obravnava

3. Predlog Odloka o ustanovitvi skupnega organa občin za izvrševanje ustanoviteljskih pravic v javnem zavodu Gorenjske lekarne, druga obravnava

4. Predlog Odloka o uporabi sredstev proračunske rezerve proračuna Občine Bohinj za leto 2013 za sanacijo škode po naravnih nesrečah, prva obravnava

5. Odlok o oskrbi s pitno vodo na območju Občine Bohinj, prva obravnava

6. Program dela RAGOR za leto 2013 s finančnim načrtom

7. Program dela javnega zavoda Turizem Bohinj za leto 2013 s finančnim načrtom

8. Program dela Nadzornega odbora za leto 2013

9. Letni program športa v Občini Bohinj za leto 2013

10. Kodeks ravnanja izvoljenih predstavnikov na lokalni ravni

11. Soglasje za odpis osnovnih sredstev v Zdravstvenem domu Bohinj

12. Soglasje k sklenitvi sodne poravnave v zadevi p M 128/2012

13. Vprašanja, pobude in informacije

_________________________________________________________________________________________________

21. redna seja Občinskega sveta - 20.12.2012

Gradivo_za_21._redno_sejo.pdf

DNEVNI RED:

1. Potrditev mandata nadomestnemu članu Občinskega sveta Občine Bohinj

2. Predlog Odloka o proračunu Občine Bohinj za leto 2013, druga obravnava

3. Predlog Odloka o (3) spremembah in dopolnitvah prostorsko ureditvenih pogojev za Bohinjsko Bistrico – prva obravnava

4. Predlog sklepa o določitvi cen za leto 2013

5. Predlog sklepa o določitvi največjega števila dovoljenj in višini letne takse za avto-taksi prevoze v Občini Bohinj za leto 2013

6. Letno poročilo o izvajanju režima parkiranja na območju Bohinjskega jezera za leto 2012

7. Poročilo o opravljenem nadzoru »upravljanje z občinskim premoženjem«

8. Poročilo o opravljenem nadzoru »spodbujanje stanovanjske gradnje in investicijsko vzdrževanje«

9. Strategija razvoja in trženja destinacije Bohinj (SRTDB) 2012 – 2016 z načrtom nove destinacijske blagovne znamke

10. Vprašanja, pobude in informacije

_________________________________________________________________________________________________

20. redna seja Občinskega sveta - 29.11.2012

Gradivo_za_20._redno_sejo.pdf

DNEVNI RED:

1. Predlog Odloka o proračunu Občine Bohinj za leto 2013, prva obravnava – splošna razprava

2. Predlog sprememb in dopolnitev Statuta Občine Bohinj – prva obravnava

3. Predlog Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za Turistično središče Ribčev Laz

4. Predlog Odloka o razveljavitvi Odloka o ugotovitvi javnega interesa za javno - zasebno partnerstvo ter določitev osnovnih pogojev izvedbe projekta gradnje, upravljanja in vzdrževanja odprtega širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij na območju občine Bohinj – skrajšani postopek

5. Predlog sklepa o ugotovitvi javnega interesa gradnje širokopasovnega omrežja v naselju Stara Fužina

6. Predlog sklepa o določitvi vrednosti točke občinske takse v občini Bohinj za leto 2013

7. Predlog sklepa o določitvi vrednosti točke za odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v občini Bohinj za leto 2013

8. Imenovanje predstavnikov ustanovitelja v Svet zavoda osnovna šola dr. Janeza Mencingerja Bohinjska Bistrica

9. Poročilo o prevozu z izletniškim čolnom v letu 2012

10. Občinske pomoči ob elementarnih nesrečah - poročilo

11. Vprašanja, pobude in informacije

_________________________________________________________________________________________________

5. izredna seja Občinskega sveta - 18.10.2012

Gradivo_za_5._izredno_sejo.pdf

DNEVNI RED:

1. Izvolitev predstavnikov v volilno telo za volitve člana Državnega sveta, ter določitev kandidata za člana Državnega sveta

_________________________________________________________________________________________________

19. redna seja Občinskega sveta - 27.9.2012

Gradivo_za_19._redno_sejo.pdf

DNEVNI RED:

1. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Bohinj za leto 2012 – II, hitri postopek

2. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o turistični taksi v Občini Bohinj, skrajšani postopek

3. Pravila za izvolitev predstavnikov v volilno telo za volitve člana državnega sveta ter določitev kandidata za člana državnega sveta

4. Predlog sprememb cen programov v zavodu OŠ dr. Janeza Mencingerja Bohinjska Bistrica za organizacijsko enoto vrtec Bohinj

5. Sprejem pripomb na načrt upravljanja Triglavskega narodnega parka 2014−2023

6. Začetek postopka za spremembo zakona o Triglavskem narodnem parku

7. Vprašanja, pobude in informacije

_________________________________________________________________________________________________

DNEVNI RED:

1. Problematika rušenja objektov v Občini Bohinj in podelitev pooblastila županu za vložitev pobude za presojo ustavnosti in zakonitosti Uredbe o prostorsko ureditvenih pogojih za sanacijo degradiranega prostora na območju TNP v Občini Bohinj

2. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Bohinj za leto 2012 – I – hitri postopek

_________________________________________________________________________________________________

18. redna seja Občinskega sveta - 28.6.2012

Gradivo_za_18._redno_sejo.pdf

DNEVNI RED:

1. Potrditev mandata nadomestnemu članu Občinskega sveta Občine Bohinj

2. Odlok o javnem redu in miru v Občini Bohinj – druga obravnava

3. Odlok o denarni socialni pomoči v Občini Bohinj – druga obravnava

4. Tržni red tržnice v Bohinjski Bistrici

5. Soglasje k sistemizaciji delovnih mest v OŠ dr. Janeza Mencingerja Bohinjska Bistrica za organizacijsko enoto vrtec za šolsko leto 2012/2013

6. Pobuda lastnikov gozdov za gospodarjenje v gozdovih, ki ležijo v prvem varstvenem območju Triglavskega narodnega parka

7. Problematika obdavčitve nepremičnin in črnih gradenj v Triglavskem narodnem parku

8. Priznanja Občine Bohinj za leto 2012

9. Vprašanja, pobude in informacije

_________________________________________________________________________________________________

17. redna seja Občinskega sveta - 31.5.2012

Gradivo_za_17._redno_sejo.pdf

DNEVNI RED:

1. Odlok o prodaji blaga izven prodajaln na območju Občine Bohinj – druga obravnava

2. Odlok o javnem redu in miru v Občini Bohinj – prva obravnava

3. Odlok o denarni socialni pomoči v Občini Bohinj – prva obravnava

4. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o preoblikovanju Osnovnega zdravstva Gorenjske – prva obravnava

5. Soglasje k ceni socialno varstvene storitve pomoč družini na domu

6. Predlog za oblikovanje desetih oddelkov in zvišanje normativa v vseh oddelkih zavoda OŠ dr. Janeza Mencingerja Bohinjska Bistrica za organizacijsko enoto vrtec

7. Predlog za oblikovanje programov in odpiralni čas v OŠ dr. Janeza Mencingerja Bohinjska Bistrica za organizacijsko enoto vrtec Bohinj v šolskem letu 2012/2013

8. Mnenje nadzornega odbora občine glede zaključnega računa proračuna Občine Bohinj za leto 2011

9. Program dela javnega zavoda Turizem Bohinj za leto 2012 s finančnim načrtom

10. Možnost ustanovitve turističnega podjetja

11. Vprašanja, pobude in informacije

_________________________________________________________________________________________________

16. redna seja Občinskega sveta - 26.4.2012

Gradivo_za_16._redno_sejo.pdf

DNEVNI RED:

1. Odlok o taborjenju v Občini Bohinj - druga obravnava

2. Odlok o prodaji blaga izven prodajaln - prva obravnava

3. Odlok o kategorizaciji občinskih cest v Občini Bohinj – skrajšani postopek

4. Poročilo o delu PP Bled za leto 2011 za območje Občine Bohinj

5. Poročilo o delu MIR Občin Bled in Bohinj za leto 2011 za Občino Bohinj

6. Seznanitev z zaključnim računom Knjižnice Antona Tomaža Linharta Radovljica za leto 2011

7. Soglasje za delovno uspešnost direktorici javnega zavoda Knjižnica Antona Tomaža Linharta Radovljica

8. Program dela RAGOR za leto 2012 s finančnim načrtom

9. Imenovanje uredniškega odbora Bohinjskih novic

10. Sklep o upravljanju z vzletno - pristajalnimi mesti za jadralne padalce

11. Sklep o višini nadomestil za uporabo javnih parkirnih prostorov (cena parkiranja), nadomestil za uporabo gozdne ceste Stara Fužina – Voje in Vogar – Planina Blato, ceni, režimu in uporabi letnih in ostalih dovolilnic oziroma nalepk

12. Predlog za odpis terjatev

13. Vprašanja, pobude in informacije

_________________________________________________________________________________________________

15. redna seja Občinskega sveta - 29.3.2012

Gradivo_za_15._redno_sejo.pdf

DNEVNI RED:

1. Zaključni račun proračuna Občine Bohinj za leto 2011

2. Predlog Odloka o spremembi in dopolnitvi Odloka o prometnem režimu na območju Bohinjskega jezera, skrajšani postopek

3. Predlog Odloka o taborjenju v Občini Bohinj, prva obravnava

4. Letno poročilo o izvajanju režima parkiranja na območju Bohinjskega jezera za leto 2011

5. Seznanitev s poročilom o poslovanju Mesnin Bohinja d.o.o.

6. Seznanitev z zaključnim računom Razvojne agencije Zgornje Gorenjske – RAGOR za leto 2011

7. Seznanitev z zaključnim računom Osnovnega zdravstva Gorenjske za leto 2011

8. Seznanitev z zaključnim računom OŠ dr. Janeza Mencingerja Bohinjska Bistrica za leto 2011

9. Poslovno poročilo za leto 2011 javnega zavoda za pospeševanje turizma »Turizem Bohinj«

10. Soglasje k imenovanju direktorja Javnega zavoda Turizem Bohinj

11. Imenovanje predstavnika občin v nadzornem svetu Družbe za spodbujanje razvoja TNP d.d.

12. Imenovanje kandidata za skupno regijsko listo predstavnikov občin za volitve v razvojni svet Gorenjske regije

13. Vprašanja, pobude in informacije

_________________________________________________________________________________________________

14. redna seja Občinskega sveta - 26.1.2012

Gradivo_za_14._redno_sejo.pdf

DNEVNI RED:

1. Predlog Odloka o ustanovitvi Razvojnega sveta gorenjske regije, skrajšani postopek

2. Poročilo o opravljenem nadzoru »pregled odprave pomanjkljivosti nadzora Občine Bohinj – proračunskega uporabnika 1021 – prostor in pregled investicije izgradnje kolesarske poti Bohinj«

3. Poročilo o opravljenem nadzoru »zbiranje in ravnanje z odpadki« 

4. Poročilo o opravljenem nadzoru »spodbujanje razvoja gostinstva in turizma«

5. Poročilo o delu Nadzornega odbora Občine Bohinj za leto 2011

6. Plan dela Nadzornega odbora Občine Bohinj za leto 2012

7. Letni program športa v Občini Bohinj za leto 2012

8. Imenovanje predstavnikov Občine Bohinj v Svet javnega zavoda Triglavskega narodnega parka za obdobje 2011-2014

9. Imenovanje predstavnika Občine Bohinj v svet območne izpostave Javnega sklada Republike Slovenije za kulturne dejavnosti Radovljica

10. Soglasje za odpis osnovnih sredstev v Zdravstvenem domu Bohinj

11. Vprašanja, pobude in informacije

_________________________________________________________________________________________________

13. redna seja Občinskega sveta - 22.12.2011

Gradivo_za_13._redno_sejo.pdf

DNEVNI RED:

1. Predlog Odloka o proračunu Občine Bohinj za leto 2012, druga obravnava

2. Predlog sklepa o sprejetju lokalnega energetskega koncepta za Občino Bohinj

3. Poročilo o prevozu z izletniškim čolnom v letu 2011 in predlog dolgoročne rešitve prevoza z izletniškim čolnom

4. Predlog sklepa o določitvi cen za leto 2012

5. Predlog sklepa o določitvi največjega števila dovoljenj in višini letne takse za avto-taksi prevoze v Občini Bohinj za leto 2012

6. Vprašanja, pobude in informacije

_________________________________________________________________________________________________ 

3. izredna seja Občinskega sveta - 28.11.2011

Gradivo_za_3._izredno_sejo.pdf

DNEVNI RED:

1. Predlog Odloka o proračunu Občine Bohinj za leto 2012, prva obravnava – splošna razprava

_________________________________________________________________________________________________

12. redna seja Občinskega sveta - 24.11.2011

Gradivo_za_12._redno_sejo.pdf

DNEVNI RED:

1. Predlog Odloka o proračunu Občine Bohinj za leto 2012, prva obravnava – splošna razprava

2. Ustanovitev stavbne pravice - novi vrtec Bohinjska Bistrica

3. Predlog sklepa o določitvi vrednosti točke občinske takse v Občini Bohinj za leto 2012

4. Predlog sklepa o določitvi vrednosti točke za odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Bohinj za leto 2012

5. Volitve in imenovanja

     
  • Imenovanje nadomestnega člana javnega zavoda Turizem Bohinj
  •  
  • Imenovanje nadomestnega člana in predsednika Statutarno pravne komisije
  •  
  • Imenovanje nadomestnega člana Komisije za gospodarstvo in podjetništvo
  •  
  • Imenovanje nadomestnega člana Komisije za urejanje prostora, varstvo okolja, komunalno dejavnost in gospodarsko infrastrukturo
  •  

6. Vprašanja, pobude in informacije

_________________________________________________________________________________________________

11. redna seja Občinskega sveta - 27.10.2011

Gradivo_za_11._redno_sejo.pdf

DNEVNI RED:

1. Predlog Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Gorenjske lekarne, prva obravnava

2. Predlog Odloka o ustanovitvi skupnega organa občin za izvrševanje ustanoviteljskih pravic v javnem zavodu Gorenjske lekarne, prva obravnava

3. Predlog Pravilnika o dodeljevanju državnih pomoči za spodbujanje razvoja gospodarstva v Občini Bohinj

4. Informacija o projektu ustanovitve turističnega podjetja

5. Predlog sklepa o določitvi cen voženj s turističnim čolnom za leto 2012

6. Imenovanje Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja

7. Vprašanja, pobude in informacije

_________________________________________________________________________________________________

10. redna seja Občinskega sveta - 29.9.2011

Gradivo_za_10._redno_sejo.pdf

DNEVNI RED:

1. Potrditev mandata nadomestnemu članu Občinskega sveta Občine Bohinj

2. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Bohinj za leto 2011, rebalans II, hitri postopek

3. Predlog Odloka o koncesiji za graditev žičniške naprave »Bistrica«, hitri postopek

4. Predlog Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Gorenjske lekarne, prva obravnava

5. Predlog Odloka o ustanovitvi skupnega organa občin za izvrševanje ustanoviteljskih pravic v javnem zavodu Gorenjske lekarne, prva obravnava

6. Predlog za znižanje cen programov v Zavodu OŠ dr. Janeza Mencingerja Bohinjska Bistrica za organizacijsko enoto Vrtec Bohinj

7. Soglasje k ceni socialno varstvene storitve pomoč družini na domu

8. Soglasje k dodatni sistemizaciji delovnih mest v OŠ dr. Janeza Mencingerja Bohinjska Bistrica za organizacijsko enoto Vrtec za šolsko leto 2011/2012

9. Odgovor na zahtevo občinskega svetnika Dušana Joviča za obvezno razlago 17. in 23. člena Odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za plansko celoto Bohinj

10. Imenovanje nadomestnega člana Javnega zavoda Turizem Bohinj

11. Predlog za razrešitev Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja

12. Vprašanja, pobude in informacije

_________________________________________________________________________________________________

9. redna seja Občinskega sveta - 30.6.2011

Gradivo_za_9._redno_sejo.pdf

DNEVNI RED:

1. Obvezna razlaga Odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za plansko celoto Bohinj

2. Predlog Občinskega programa varnosti Občine Bohinj

3. Poročilo o opravljenem nadzoru podprograma »15029002 – ravnanje z odpadno vodo«

4. Predlog za znižanje cen programov v zavodu OŠ dr. Janeza Mencingerja Bohinjska Bistrica za organizacijsko enoto Vrtec Bohinj

5. Imenovanje predstavnika Občine Bohinj v Nadzornem svetu podjetja Mesnine Bohinja d.o.o.

6. Imenovanje predstavnika občin v Nadzornem svetu Družbe za spodbujanje razvoja TNP d.d.

7. Vprašanja, pobude in informacije

_________________________________________________________________________________________________

2. izredna seja Občinskega sveta - 9.6.2011

Gradivo_za_2._izredno_sejo.pdf

DNEVNI RED:

1. Ustanovitev stavbne in služnostne pravice – smučišče Bohinj 2864

_________________________________________________________________________________________________

8. redna seja Občinskega sveta - 26.5.2011

Gradivo_za_8._redno_sejo.pdf

DNEVNI RED:

1. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Bohinj za leto 2011 – rebalans I, hitri postopek

2. Ekonomska analiza Občine Bohinj 2007-2010

3. Prometna študija – študija zapor v Triglavskem narodnem parku

4. Ustanovitev stavbne in služnostne pravice – smučišče Bohinj 2864

5. Predlog za zvišanje normativa v oddelkih zavoda OŠ dr. Janeza Mencingerja Bohinjska Bistrica za organizacijsko enoto Vrtec

6. Predlog za oblikovanje programov in odpiralni čas v OŠ dr. Janeza Mencingerja Bohinjska Bistrica za organizacijsko enoto Vrtec Bohinj v šolskem letu 2011/2012

7. Soglasje k sistemizaciji delovnih mest v OŠ dr. Janeza Mencingerja Bohinjska Bistrica za organizacijsko enoto Vrtec za šolsko leto 2011/2012

8. Priznanja Občine Bohinj za leto 2011

9. Volitve in imenovanja
- Imenovanje predstavnika Občine Bohinj v svet Javnega zavoda Turizem Bohinj
- Imenovanje predstavnika Občine Bohinj v Knjižnični svet Knjižnice Antona Tomaža Linharta Radovljica

10. Vprašanja, pobude in informacije

_________________________________________________________________________________________________

7. redna seja Občinskega sveta - 21.4.2011

Gradivo_za_7._redno_sejo.pdf

DNEVNI RED:

1. Poročilo o delu PP Bled za leto 2010 za območje Občine Bohinj

2. Poročilo o delu medobčinskega inšpektorata in redarstva Občin Bled in Bohinj za leto 2010 za Občino Bohinj

3. Seznanitev z zaključnim računom Osnovnega zdravstva Gorenjske za leto 2010

4. Seznanitev z zaključnim računom Razvojne agencije Zgornje Gorenjske – RAGOR za leto 2010

5. Program dela RAGOR za leto 2011 s finančnim načrtom

6. Seznanitev z zaključnim računom Knjižnice Antona Tomaža Linharta Radovljica za leto 2010

7. Pozitivno mnenje k imenovanju Božene Kolman Finžgar za direktorico javnega zavoda Knjižnica Antona Tomaža Linharta Radovljica

8. Soglasje za delovno uspešnost direktorici javnega zavoda Knjižnica Antona Tomaža Linharta Radovljica

9. Program dela javnega zavoda Turizem Bohinj za leto 2011 s finančnim načrtom

10. Letni program športa v Občini Bohinj za leto 2011

11. Prometna študija – študija možnosti zapor v Triglavskem narodnem parku

12. Sklep o upravljanju turističnih poti v Koritih Mostnice

13. Predlog dopolnitve sklepa o določitvi cen za leto 2011

14. Prerazporeditev sredstev v proračunu Občine Bohinj za leto 2011

15. Sklenitev partnerstva z občino Stari Grad na Hvaru

16. Vprašanja, pobude in informacije

_________________________________________________________________________________________________

6. redna seja Občinskega sveta - 31.3.2011

Gradivo_za_6._redno_sejo.pdf

DNEVNI RED:

1. Predlog Pravilnika za vrednotenje letnega programa športa v Občini Bohinj, druga obravnava

2. Zaključni račun proračuna Občine Bohinj za leto 2010

3. Predlog Odloka o spremembi in dopolnitvi Odloka o prometnem režimu na območju Bohinjskega jezera, skrajšani postopek

4. Predlog Odloka o dopolnitvi Odloka o organizaciji in delovnempodročju občinske uprave Občine Bohinj, skrajšani postopek

5. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o športno rekreativni vodniški službi v Občini Bohinj, skrajšani postopek

6. Sklep o višini nadomestil za uporabo javnih parkirnih prostorov (cena parkiranja), nadomestil za uporabo gozdne ceste Stara Fužina – Voje in Vogar – Planina Blato, ceni, režimu in uporabi letnih in ostalih dovolilnic oziroma nalepk in cene voženj s turistično ladjo

7. Letno poročilo o izvajanju režima parkiranja na območju Bohinjskega jezera za leto 2010

8. Poslovno poročilo za leto 2010 javnega zavoda za pospeševanje turizma »Turizem Bohinj«

9. Seznanitev z zaključnim računom OŠ dr. Janeza Mencingerja Bohinjska Bistrica za leto 2010

10. Imenovanje nadomestnih članov in predsednika sveta Javnega zavoda Turizem Bohinj

11. Vprašanja, pobude in informacije

_________________________________________________________________________________________________

5. redna seja Občinskega sveta - 24.2.2011

Gradivo_za_5._redno_sejo.pdf

DNEVNI RED:

1. Predlog Odloka o uporabi sredstev proračunske rezerve proračuna 2011 za sanacijo škode po naravnih nesrečah, prva obravnava

2. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o Lokalni turistični vodniški službi v Občini Bohinj, skrajšani postopek

3. Pravilnik za vrednotenje letnega programa športa v Občini Bohinj

4. Pravilnik o spremembah pravilnika o sofinanciranju programov ljubiteljske kulturne dejavnosti v Občini Bohinj

5. Obvezna razlaga 23. člena Odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za Triglavski narodni park

6. Predlog za povečanje cen za programe v zavodu Osnovna šola dr. Janeza Mencingerja Bohinjska Bistrica za enoto Vrtec Bohinj

7. Soglasje za odpis osnovnih sredstev v Zdravstvenem domu Bohinj

8. Vprašanja, pobude in informacije

_________________________________________________________________________________________________

4. redna seja Občinskega sveta - 27.1.2011

Gradivo_za_4._redno_sejo.pdf

DNEVNI RED:

1. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Lokalne turistične organizacije za območje Občine Bohinj, skrajšani postopek

2. Dokapitalizacija podjetja Mesnine Bohinja d.o.o.

3. Seznanitev s tožbo družine Bremec – odškodninski zahtevek

4. Program dela Nadzornega odbora Občine Bohinj za leto 2011

5. Potrditev kandidatov za sodnike porotnike na Okrožnem sodišču v Kranju

6. Vprašanja, pobude in informacije

_________________________________________________________________________________________________

3. redna seja Občinskega sveta - 23.12.2010

Gradivo_za_3._redno_sejo.pdf

*Opomba: 21.12.2010 - Gradivo dopolnjeno s svetniškim vprašanjem.

DNEVNI RED:

1. Predlog Odloka o proračunu Občine Bohinj za leto 2011, druga obravnava

2. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi vzgojno izobraževalnega zavoda OŠ dr. Janeza Mencingerja Bohinjska Bistrica, druga obravnava

3. Predstavitev projekta »nov žičniški sistem v Bohinjski Bistrici«

4. Predlog sklepa o določitvi vrednosti točke občinske takse v Občini Bohinj za leto 2011

5. Predlog sklepa o določitvi največjega števila dovoljenj in višine letne takse za avto-taksi prevoze v Občini Bohinj za leto 2011

6. Predlog sklepa o obračunavanju cen programov v času otrokove odsotnosti in plačilo rezervacij v organizacijski enoti Vrtec

7. Predlog znižanja normativa za število otrok v prvi starostni skupini in v kombiniranih oddelkih v zavodu OŠ dr. Janeza Mencingerja Bohinjska Bistrica za organizacijsko enoto Vrtec Bohinj

8. Sklep o ugotovitvi javnega interesa – izgradnja primarne komunalne infrastrukture v Spodnji bohinjski dolini

9. Sklep o določitvi cen za leto 2011

10. Imenovanje nadomestnega člana Občinske volilne komisije

11. Vprašanja, pobude in informacije

_________________________________________________________________________________________________

2. redna seja Občinskega sveta - 2.12.2010

Gradivo_za_2._redno_sejo.pdf

DNEVNI RED:

1. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Bohinj za leto 2010 – II – hitri postopek

2. Predlog Odloka o proračunu Občine Bohinj za leto 2011, prva obravnava – splošna razprava

3. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi vzgojno izobraževalnega zavoda OŠ dr. Janeza Mencingerja Bohinjska Bistrica, prva obravnava

4. Sprememba sklepa o obračunavanju cen programov v času otrokove odsotnosti in plačilo rezervacij v organizacijski enoti Vrtec

5. Predlog sklepa o določitvi vrednosti točke za odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Bohinj za leto 2011

6. Potrditev mandatna nadomestnemu članu Občinskega sveta

7. Vprašanja, pobude in informacije

_________________________________________________________________________________________________

1. izredna seja Občinskega sveta - 11.11.2010

Gradivo_za_1._izredno_sejo.pdf

DNEVNI RED:

1. Imenovanje Nadzornega odbora, delovnih teles Občinskega sveta in Občinske volilne komisije

2. Razno

_________________________________________________________________________________________________

1. redna seja Občinskega sveta - 27.10.2010

Gradivo_za_1._redno_sejo.pdf

DNEVNI RED:

1. Ugotovitev števila navzočih novoizvoljenih članov Občinskega sveta

2. Poročilo občinske volilne komisije o izidu volitev v svet in volitev župana

3. Imenovanje komisije za potrditev mandatov članov sveta in ugotovitev izvolitve župana

4. Poročilo komisije in potrditev mandatov članov sveta

5. Poročilo komisije in ugotovitev izvolitve župana

6. Imenovanje komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja

________________________________________________________________________________________________

 

4. ŽUPANSKI MANDAT

________________________________________________________________________________________________

38. redna seja Občinskega sveta - 24.6.2010

Gradivo_za_38._redno_sejo.pdf

DNEVNI RED:

1. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Bohinj za leto 2010, hitri postopek

2. Predlog Odloka o uporabi sredstev proračunske rezerve proračuna 2010 za sanacijo škode po poplavah v času med 22.12.2009 in 26.12.2009, hitri postopek

3. Poročilo o nadzoru izvajanja režima parkiranja na območju Bohinjskega jezera za leto 2009

4. Soglasje k sistemizaciji delovnih mest v OŠ dr. Janeza Mencingerja Bohinjska Bistrica za organizacijsko enoto Vrtec za šolsko leto 2010/2011

5. Predlog zvišanja normativa za število otrok in soglasje k številu oddelkov v zavodu OŠ dr. Janeza Mencingerja Bohinjska Bistrica za organizacijsko enoto Vrtec Bohinj

6. Predlog za oblikovanje programov in odpiralni čas v OŠ dr. Janeza Mencingerja Bohinjska Bistrica za organizacijsko enoto Vrtec Bohinj v šolskem letu 2010/2011

7. Predlog za potrditev cen programov v zavodu OŠ dr. Janeza Mencingerja Bohinjska Bistrica za organizacijsko enoto Vrtec Bohinj

8. Priznanja Občine Bohinj za leto 2010

9. Soglasje k ceni socialno varstvene stroritve pomoč družini na domu

_________________________________________________________________________________________________

37. redna seja Občinskega sveta - 27.5.2010

Gradivo_za_37._redno_sejo.pdf

DNEVNI RED:

1. Predlog Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Knjižnica Antona Tomaža Linharta Radovljica, druga obravnava

2. Predlog Pravilnika o sprejemu otrok v vrtec

3. Poročilo o delu PP Bled za leto 2009 za območje Občine Bohinj

4. Poslovno poročilo za leto 2009 javnega zavoda za pospeševanje turizma »Turizem Bohinj«

5. Seznanitev z zaključnim računom Razvojne agencije Zgornje Gorenjske za leto 2009

6. Problematika nevarnih odsekov državnih cest v Občini Bohinj

7. Imenovanje predstavnika Občine Bohinj v Svetu zavoda Osnovnega zdravstva Gorenjske

8. Vprašanja, pobude in informacije

_________________________________________________________________________________________________

36. redna seja Občinskega sveta - 25.3.2010

Gradivo_za_36._redno_sejo.pdf

DNEVNI RED:

1. Predlog odloka o spremembi in dopolnitvi Odloka o prometnem režimu na območju Bohinjskega jezera, skrajšani postopek

2. Zaključni račun proračuna Občine Bohinj za leto 2009

3. Seznanitev z zaključnim računom Osnovnega zdravstva Gorenjske za leto 2009

4. Seznanitev z zaključnim računom Knjižnice Antona Tomaža Linharta Radovljica za leto 2009

5. Seznanitev z zaključnim računom Osnovne šole dr. Janeza Mencingerja Bohinjska Bistrica za leto 2009

6. Vprašanja, pobude in informacije

_________________________________________________________________________________________________

35. redna seja Občinskega sveta - 25.2.2010

Gradivo_za_35._redno_sejo.pdf

DNEVNI RED:

1. Predlog Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Knjižnica Antona Tomaža Linharta Radovljica, prva obravnava

2. Predlog Odloka o dopolnitvi Odloka o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Bohinj, skrajšani postopek

3. Predlog sklepa o določitvi največjega števila dovoljenj in višine letne takse za avto-taksi prevoze v Občini Bohinj

4. Letno poročilo o izvajanju režima parkiranja na območju Bohinjskega jezera za leto 2009

5. Poročilo o upoštevanju pobud in ukrepov občinske uprave Občine Bohinj v zvezi s poročilom Nadzornega odbora o opravljenem nadzoru poslovanja občinske uprave Občine Bohinj

6. Pobuda za uporabo imena »Pokljuka« v športne in turistične namene

7. Soglasje za odpis osnovnih sredstev v Zdravstvenem domu Bohinj

8. Vprašanja, pobude in informacije

_________________________________________________________________________________________________

34. redna seja Občinskega sveta - 28.1.2010

Gradivo_za_34._redno_sejo.pdf

DNEVNI RED:

1. Redakcijski popravki grafičnega dela in prostorskih sestavin Odloka o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Radovljice in srednjeročnega plana Občine Radovljice za območje nove Občine Bohinj – preimenovanje v sestavine prostorskega plana Občine Bohinj

2. Tehnični popravek odloka o (2) spremembah in dopolnitvah prostorskih ureditvenih pogojev za Bohinjsko Bistrico

3. Odlok o prostorsko ureditvenih pogojih za plansko celoto Bohinj (Uradno prečiščeno besedilo PUP PC Bohinj – UPB 1)

4. Predstavitev strokovno najprimernejše urbanistične in arhitekturne rešitve za turistično središče Ribčev Laz – del območja T9/2 izbrane na natečaju

5. Poročilo o opravljenem nadzoru poslovanja občinske uprave Občine Bohinj

6. Poročilo o opravljenem nadzoru študentskega dela v javnem zavodu Turizem Bohinj

7. Poročilo o opravljenem nadzoru poslovanja Krajevne skupnosti Koprivnik – Gorjuše

8. Poročilo Nadzornega odbora Občine Bohinj za leto 2009

9. Program dela Nadzornega odbora Občine Bohinj za leto 2010

10. Stanovanjski program Občine Bohinj za leto 2010

11. Pobuda za ponovno glasovanje o imenovanju ravnatelja OŠ dr. Janeza Mencingerja Bohinjska Bistrica

12. Objava intervjuja z Marijo Ogrin, članico Občinskega sveta, v Bohinjskih novicah

13. Vprašanja, pobude in informacije

_________________________________________________________________________________________________

33. redna seja Občinskega sveta - 21.12.2009

Gradivo_za_33._redno_sejo.pdf

Opomba: del gradiva objavljamo tudi ločeno

Proracun_za_leto_2010_-_2.obravnava.pdf

1. točka gradiva

DNEVNI RED:

1. Predlog Odloka o proračunu Občine Bohinj za leto 2010, druga obravnava

2. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi skupne notranje revizijske službe Občin Jesenice, Bohinj, Gornje, Kranjska Gora in Žirovnica, skrajšani postopek

3. Imenovanje ravnatelja OŠ dr. Janeza Mencingerja - mnenje lokalne skupnosti o kandidatih, ki izpolnjujejo pogoje

4. Soglasje k imenovanju direktorja Razvojne agencije Zgornje Gorenjske

5. Soglasje k imenovanju članov v Svet zavetišča za zapuščene živali

6. Sklep o določitvi cen za leto 2010

7. Vprašanja, pobude in informacije

7.1. Poročilo s 3. seje Sveta javnega zavoda Triglavskega narodnega parka

_________________________________________________________________________________________________

32. redna seja Občinskega sveta - 26.11.2009

Gradivo_za_32._redno_sejo.pdf

DNEVNI RED:

1. Predlog Odloka o (2) spremembah in dopolnitvah prostorskih ureditvenih pogojev za Bohinjsko Bistrico, druga obravnava

2. Predlog Odloka o (11) spremembah in dopolnitvah prostorskih ureditvenih pogojev za plansko celoto Bohinj, druga obravnava

3. Predlog Odloka o proračunu Občine Bohinj za leto 2010, prva obravnava - splošna razprava

4. Predlog Odloka o dopolnitvi Odloka o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Bohinj, skrajšani postopek

5. Predlog sklepa o določitvi vrednosti točke občinske takse v Občini Bohinj za leto 2010

6. Predlog sklepa o določitvi vrednosti točke za odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Bohinj za leto 2010

7. Vprašanja, pobude in informacije

7.1. Delovanje pravnih subjektov na SC Kobla

7.2. Nasutje izkopanega materiala ob gozdni cesti Za Bistrico - odgovor na svetniško vprašanje

7.3. Ureditev parkirišča v Bohinjski Bistrici - odgovor na svetniško vprašanje

_________________________________________________________________________________________________

31. redna seja Občinskega sveta - 29.10.2009

Gradivo_za_31._redno_sejo.pdf

DNEVNI RED:

1. Informacija o projektu »Informacijski center Bohinjka«

2. Umik predloga odloka o plovbnem režimu na Bohinjskem jezeru in Savi Bohinjki iz obravnave

3. Predlog stališč Občinskega sveta Občine Bohinj do predloga Zakona o Triglavskem narodnem parku – EVA 2009-2511-0001

4. Imenovanje predstavnika Občine Bohinj v svetu zavoda Razvojne agencije Zgornje Gorenjske

5. Kronološki pregled rekonstrukcije Jelovške ceste in izgradnja mostu

6. Vprašanja, pobude in informacije

_________________________________________________________________________________________________

30. redna seja Občinskega sveta - 24.9.2009

Gradivo_za_30._redno_sejo.pdf

DNEVNI RED:

1. Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč ter podlagah in merilih za odmero komunalnega prispevka za komunalno opremo na območju Občine Bohinj, druga obravnava

2. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Bohinj za leto 2009 – II, skrajšani postopek

3. Predlog Odloka o spremembah Odloka o ustanovitvi Razvojne agencije Zgornje Gorenjske, skrajšani postopek

4. Polletno poročilo o realizaciji proračuna Občine Bohinj za leto 2009 in obvestilo o prerazporeditvah

5. Stališča do pripomb in predlogov javnosti na Odlok o (2) spremembah in dopolnitvah prostorskih ureditvenih pogojev za Bohinjsko Bistrico

6. Stališča do pripomb in predlogov javnosti na Odlok o (11) spremembah in dopolnitvah prostorskih ureditvenih pogojev za plansko celoto Bohinj

7. Prostorska presoja za nov otroški vrtec v Bohinjski Bistrici

8. Dopolnitev letnega načrta pridobivanja in razpolaganja z nepremičnim premoženjem Občine Bohinj za leto 2009

9. Soglasje k imenovanju članov v svet zavetišča za zapuščene živali

10. Vprašanja, pobude in informacije

10.1. Informacija glede opozorila Ministrstvu za okolje in prostor o redakcijskem popravku grafičnega dela sestavin prostorskega plana Občine Bohinj in grafičnega dela prostorsko ureditvenih

_________________________________________________________________________________________________

29. redna seja Občinskega sveta - 16.7.2009

Gradivo_za_29._redno_sejo.pdf

DNEVNI RED:

1. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Bohinj za leto 2009 – prestrukturiranje

2. Dokument identifikacije investicijskega programa načrta razvoja odprtega širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij v Občini Bohinj

3. Odlok o ugotovitvi javnega interesa za javno-zasebno partnerstvo ter odločitev osnovnih pogojev izvedbe projekta gradnje, upravljanja in vzdrževanja odprtega širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij na območju Občine Bohinj, druga obravnava

4. Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč ter podlagah in merilih za odmero komunalnega prispevka za komunalno opremo na območju Občine Bohinj, druga obravnava

5. Odlok o ustanovitvi skupnega medobčinskega inšpektorata in redarstva Občin Bled in Bohinj, druga obravnava

6. Predlog Odloka o razveljavitvi Odloka o podelitvi koncesije za izvajanje obvezne občinske gospodarske javne službe zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov ter odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov na območju Občine Bohinj, skrajšani postopek

7. Odlok o plovbnem režimu na Bohinjskem jezeru in na Savi Bohinjki, prva obravnava

8. Predlog sklepa o določitvi cen za najem infrastrukture »Ceconijevega parka«

9. Soglasje k pripadajoči in dodatni sistemizaciji delovnih mest v OŠ dr. Janeza Mencingerja Bohinjska Bistrica za organizacijsko enoto Vrtec za šolsko leto 2009/2010

10. Predlog za ureditev nove ceste v spodnji vasi v Bohinjski Bistrici

11. Poročilo o opravljenem nadzoru Občine Bohinj – proračunskega uporabnika 1021 – prostor

12. Poročilo o opravljenem nadzoru poslovanja Osnovne šole dr. Janeza Mencingerja Bohinjska Bistrica – enote Vrtec Bohinj – popolnost in zakonitost določenih vrst izdatkov za leto 2008

13. Zaključno poročilo postopkov vračanj vlaganj v JTKO na območju Občine Bohinj

14. Soglasje k imenovanju vršilca dolžnosti direktorja Razvojne agencije Zgornje Gorenjske

15. Vprašanja, pobude in informacije

_________________________________________________________________________________________________

28. redna seja Občinskega sveta - 11.6.2009

Gradivo_za_28._redno_sejo.pdf

DNEVNI RED:

1. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Bohinj za leto 2009, hitri postopek

2. Odlok o ugotovitvi javnega interesa za javno-zasebno partnerstvo ter odločitev osnovnih pogojev izvedbe projekta gradnje, upravljanja in vzdrževanja odprtega širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij na območju Občine Bohinj, hitri postopek

3. Predlog Odloka o organizaciji in izvajanju socialno varstvene storitve pomoč družini na domu, hitri postopek

4. Predlog Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za daljnovod 110+20 KW RTP Železniki - RTP Bohinj, prva in druga obravnava

5. Osnutek odloka o (11) spremembah in dopolnitvah prostorsko ureditvenih pogojev za plansko celoto Bohinj, prva obravnava

6. Osnutek odloka o (2) spremembah in dopolnitvah prostorsko ureditvenih pogojev za Bohinjsko Bistrico, prva obravnava

7. Odlok o ustanovitvi skupnega medobčinskega inšpektorata in redarstva Občin Bled in Bohinj, prva obravnava

8. Predlog Pravilnika o sofinanciranju programov ljubiteljske kulturne dejavnosti v Občini Bohinj

9. Sklep o potrditvi načrta za projekt - gradnja in vzdrževanje odprtega širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij v Občini Bohinj

10. Informacija o projektu gradnje daljinskega ogrevanja na lesno biomaso v Bohinjski Bistrici

11. Predlog sklepa o sprejetju cenika za storitve javne službe plakatiranja

12. Soglasje k pripadajoči in dodatni sistemizaciji delovnih mest v OŠ dr. Janeza Mencingerja Bohinjska Bistrica za organizacijsko enoto Vrtec za šolsko leto 2009/2010

13. Predlog zvišanja normativa za število otrok in soglasje k številu oddelkov v zavodu OŠ dr. Janeza Mencingerja Bohinjska Bistrica za organizacijsko enoto Vrtec Bohinj

14. Premoženjsko pravne zadeve

14.1. Predlog sklepa o ukinitvi statusa javnega dobra s parc. št. 1498/10, k.o. Gorjuše

14.2. Predlog sklepa o ukinitvi statusa javnega dobra s parc. št. 1465/4, k.o. Bohinjska Bistrica

14.3. Predlog sklepa o ukinitvi statusa javnega dobra s parc. št. 1987/5, k.o. Bohinjska Češnjica

14.4. Predlog sklepa o nakupu zemljišča s parc. št. 1177/101, k.o. Bohinjska Srednja vas

14.5. Sklep o vzpostavitvi statusa naravnega vodnega javnega dobra za priobalno zemljišče Bohinjskega jezera

15. Pobuda za ureditev tematske parkovne poti na Vojah

16. Imenovanje namestnice urednice uredniškega odbora Bohinjskih novic

17. Priznanja Občine Bohinj za leto 2009

18. Vprašanja, pobude in informacije

_________________________________________________________________________________________________

27. redna seja Občinskega sveta - 23.4.2009

Gradivo_za_27._redno_sejo.pdf

DNEVNI RED:

1. Predlog Odloka o ustanovitvi medobčinskega inšpektorata in redarstva Občin Radovljica, Bled in Bohinj, druga obravnava

2. Predlog Odloka o plakatiranju v Občini Bohinj, druga obravnava

3. Predlog Pravilnika o dodeljevanju sredstev za prireditve in druge aktivnosti, ki pospešujejo turistični razvoj in promocijo Občine Bohinj

4. Predstavitev vizije smučarskega centra Kobla, Bohinjska Bistrica

5. Daljinsko ogrevanje na lesno biomaso naselja Bohinjska Bistrica

6. Umirjanje prometa v Julijskih Alpah

7. Predstavitev predlagane rešitve zunanje ureditve ob večstanovanjskih objektih na Jelovški cesti 10, 12, 14 in 16

8. Seznanitev z zaključnim računom Razvojne agencije Zgornje Gorenjske za leto 2008

9. Seznanitev z zaključnim računom Turizma Bohinj, javnega zavoda za pospeševanje turizma za leto 2008

10. Poročilo Nadzornega odbora Občine Bohinj za leto 2008

11. Program dela Nadzornega odbora Občine Bohinj za leto 2009

12. Vprašanja, pobude in informacije

_________________________________________________________________________________________________

26. redna seja Občinskega sveta - 26.3.2009

Gradivo_za_26._redno_sejo.rar

DNEVNI RED:

1. Predlog Odloka o zaključnem računu Občine Bohinj za leto 2008, hitri postopek

2. Predlog sprememb in dopolnitev Poslovnika Občinskega sveta Občine Bohinj, skrajšani postopek

3. Odlok o prostorsko ureditvenih pogojih za Triglavski narodni park

4. Predlog Odloka o ustanovitvi medobčinskega inšpektorata in redarstva Občin Radovljica, Bled in Bohinj, prva obravnava

5. Predlog Odloka o plakatiranju v Občini Bohinj, prva obravnava

6. Odlok o plovbnem režimu na Bohinjskem jezeru in na Savi Bohinjki, prva obravnava

7. Sklep o določitvi povprečnih stroškov komunalne opreme za leto 2009 in meril za odmero komunalnega prispevka na območju Občine Bohinj

8. Seznanitev z zaključnim računom Osnovnega zdravstva Gorenjske za leto 2008

9. Soglasje za dodelitev dela plače za delovno uspešnost direktorja zavoda in strokovnega vodja zavoda Osnovno zdravstvo Gorenjske

10. Seznanitev z zaključnim računom Knjižnice Antona Tomaža Linharta Radovljica za leto 2008

11. Soglasje za delovno uspešnost direktorici javnega zavoda Knjižnica Antona Tomaža Linharta Radovljica

12. Seznanitev z zaključnim računom OŠ dr. Janeza Mencingerja Bohinjska Bistrica za leto 2008

13. Financiranje sanacije plazu Kuharica

14. Vprašanja, pobude in informacije

_________________________________________________________________________________________________

25. redna seja Občinskega sveta - 26.2.2009

Gradivo_za_25._redno_sejo.pdf

DNEVNI RED:

1. Predlog Odloka o javnem glasilu Občine Bohinj, druga obravnava

2. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o postavljanju turistične signalizacije, reklamnih objektov in nameščanju neprometnih oznak, druga obravnava

3. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o prometnem režimu na območju Bohinjskega jezera, druga obravnava

4. Predlog Odloka o koriščenju sredstev proračunske rezerve za leto 2009 za sanacijo plazu »Kuharica«, skrajšani postopek

5. Tehnični popravki Odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za Triglavski narodni park

6. Program dela RAGOR za leto 2009 s finančnim načrtom

7. Medobčinska meja na Jelovici

8. Program dela Občinskega sveta Občine Bohinj za leto 2009

9. Predlog sklepa o ukinitvi statusa javnega dobra na zemljišču s parc. št. 1857/18, k.o. Studor

10. Predlog sklepa o ukinitvi statusa javnega dobra na zemljišču s parc. št. 1987/5, k.o. Bohinjska Češnjica

11. Imenovanje predstavnika Občine Bohinj v svet javnega zavoda Triglavski narodni park

12. Soglasje za odpis osnovnih sredstev in drobnega inventarja v Zdravstvenem domu Bohinj

13. Vprašanja, pobude in informacije

_________________________________________________________________________________________________

24. redna seja Občinskega sveta - 29.1.2009

Gradivo_za_24._redno_sejo.pdf

DNEVNI RED:

1. Predlog Odloka o spremembi in dopolnitvi Odloka o javnem glasilu Občine Bohinj, skrajšani postopek

2. Predlog Odloka o javnem glasilu Občine Bohinj, prva obravnava

3. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o postavljanju turistične signalizacije, reklamnih objektov in nameščanju neprometnih oznak, prva obravnava

4. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o prometnem režimu na območju Bohinjskega jezera, prva obravnava

5. Predlog za oblikovanje programov in odpiralni čas v OŠ dr. Janeza Mencingerja Bohinjska Bistrica za organizacijsko enoto vrtec Bohinj v šolskem letu 2009/2010

6. Poročilo o lastniški spremembi v tovarni Lip Bled d.o.o.

7. Poročilo o opravljenem nadzoru poslovanja v Krajevni skupnosti Stara Fužina - Studor

8. Poročilo o izvedenem nadzoru investicije »rekonstrukcija kanalizacije Rožna ulica z obnovo ceste«

9. Mnenje župana in občinske uprave do stališč Komisije za negospodarske dejavnosti - podlaga za razpravo

10. Imenovanje članov Uredniškega odbora Bohinjskih novic

11. Vprašanja, pobude in informacije

_________________________________________________________________________________________________

23. redna seja Občinskega sveta - 18.12.2008

Gradivo_za_23._redno_sejo.pdf

DNEVNI RED:

1. Predlog Odloka o proračunu Občine Bohinj za leto 2009, druga obravnava

2. Predlog sklepa o obračunavanju cen programov v času otrokove odsotnosti in plačilu rezervacij v organizacijski enoti vrtec

3. Predlog sklepa o določitvi najvišjega števila dovoljenj in višini letne takse za avto taksi prevoze v Občini Bohinj za leto 2009

4. Predlog slepa o določitvi vrednosti točke občinske takse v Občini Bohinj za leto 2009

5. Sklep o določitvi cen za leto 2009

6. Vprašanja, pobude in informacije

_________________________________________________________________________________________________

22. redna seja Občinskega sveta - 27.11.2008

Gradivo_za_22._redno_sejo.pdf

DNEVNI RED:

1. Predlog Odloka o proračunu Občine Bohinj za leto 2009, prva obravnava - splošna razprava

2. Predlog za povečanje cen programov v zavodu OŠ dr. Janeza Mencingerja Bohinjska Bistrica za organizacijsko enoto Vrtec Bohinj

3. Predlog sklepa o določitvi vrednosti točke za odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2009

4. Letno poročilo o izvajanju režima parkiranja na območju Bohinjskega jezera za leto 2008

5. Poročilo o prejetih in porabljenih sredstvih za sanacijo škode po neurju s poplavami 18.09.2007

6. Vprašanja, pobude in informacije

_________________________________________________________________________________________________

21. redna seja Občinskega sveta - 30.10.2008

Gradivo_za_21._redno_sejo.pdf

DNEVNI RED:

1. Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč ter podlagah in merilih za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo na območju Občine Bohinj, prva obravnava

2. Obvezna razlaga 1. in 2. ostavka 25. člena Odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za Triglavski narodni park - UPB1, Uradni vestnik Občine Bohinj št. 3/2006

3. Predstavitev projekta obnove hotelov v Bohinju

4. Predstavitev strokovno najprimernejše urbanistične in arhitekturne rešitve za poslovno stanovanjske objekte ob križišču Triglavske in Vodnikove ceste v Bohinjski Bistrici izbrane na natečaju

5. Premoženjsko pravne zadeve

5.1.Predlog sklepa o ukinitvi statusa javnega dobra na zemljišču s parc. št. 581/22, k.o. Bohinjska Bistrica

5.2.Predlog sklepa o vzpostavitvi statusa javnega dobra na nepremičninah v k.o. Studor

6. Volitve in imenovanja

6.1. Imenovanje predstavnikov ustanovitelja v svet zavoda Osnovna šola dr. Janeza Mencingerja Bohinjska Bistrica

6.2. Imenovanje nadomestnega člana Nadzornega odbora

7. Vprašanja, pobude in informacije

_________________________________________________________________________________________________

20. redna seja Občinskega sveta - 25.9.2008

Gradivo_za_20._redno_sejo.pdf

DNEVNI RED:

1. Predlog Odloka o subvencioniranju dijaških prevozov, druga obravnava

2. Pravilnik o postopku vračanja vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje na območju Občine Bohinj

3. Polletno poročilo o realizaciji proračuna Občine Bohinj za leto 2008 in obvestilo o prerazporeditvah

4. Premoženjsko pravne zadeve

4.1.Predlog sklepa o ukinitvi statusa javnega dobra na nepremičnini s parc.št. 1275/4 k.o. Savica

4.2.Sklep o ustanovitvi stavbne pravice za namen izgradnje ribogojnice Bohinj

4.3.Prodaja nepremičnin s parc.št. 1277/2 in 1277/3 obe k.o. Savica

4.4.Prodaja poslovnega prostora na naslovu Prečna 1 v Bohinjski Bistrici (frizerski salon »Majda«)

5. Poročilo o opravljenem nadzoru poslovanja Režijskega obrata

6. Prenos upravljanja oskrbe s pitno vodo iz vaškega vodovoda vodovodni zadrugi

7. Volitve in imenovanja

7.1. Imenovanje predstavnikov ustanovitelja v svet zavoda Osnovna šola dr. Janeza Mencingerja Bohinjska Bistrica

7.2. Imenovanje nadomestnega člana Nadzornega odbora

8. Vprašanja, pobude in informacije

_________________________________________________________________________________________________

19. redna seja Občinskega sveta - 26.6.2008

Gradivo_za_19._redno_sejo.pdf

DNEVNI RED:

1. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Bohinj za leto 2008, skrajšani postopek

2. Predlog Odloka o razveljavitvi Odloka o pomožnih objektih, napravah in drugih posegih v prostor v Občini Bohinj, za katero ni potrebno lokacijsko dovoljenje, skrajšani postopek

3. Predlog Odloka o subvencioniranju dijaških prevozov, prva obravnava

4. Pravilnik o dodeljevanju državnih pomoči za spodbujanje razvoja gospodarstva v Občini Bohinj

5. Soglasje k ceni socialno varstvene storitve pomoč družini na domu

6. Predlog zvišanja normativa za število otrok in soglasje k številu oddelkov v zavodu OŠ dr. Janeza Mencingerja Bohinjska Bistrica za organizacijsko enoto Vrtec Bohinj

7. Soglasje k pripadajoči sistemizaciji delovnih mest v OŠ dr. Janeza Mencingerja Bohinjska Bistrica za organizacijsko enoto vrtec za šolsko leto 2008/2009

8. Priznanja Občine Bohinj za leto 2008

9. Vprašanja, pobude in informacije

_________________________________________________________________________________________________

18. redna seja Občinskega sveta - 29.5.2008

Gradivo_za_18._redno_sejo.pdf

DNEVNI RED:

1. Predlog Odloka o podelitvi koncesije za izvajanje obvezne občinske gospodarske javne službe zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov ter odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov na območju Občine Bohinj, druga obravnava

2. Predlog Odloka o subvencioniranju dijaških prevozov, prva obravnava

3. Predlog Odloka o spremembi in dopolnitvi Odloka o ustanovitvi vzgojno izobraževalnega zavoda Osnovna šola dr. Janeza Mencingerja Bohinjska Bistrica, skrajšani postopek

4. Odlok o prometnem režimu na območju Bohinjskega jezera (uradno prečiščeno besedilo)

5. Obvezna razlaga prvega odstavka 25. člena in 34. člena Prostorsko ureditvenih pogojev za Triglavski narodni park-UPB1 (PUP TNP), Uradni vestnik Občine Bohinj, št. 3/2006

6. Predlog sklepa o ukinitvi statusa javnega dobra na nepremičnini št. 1277/2 in 1277/3, obe k.o. Savica

7. Soglasje za dodelitev dela plače za delovno uspešnost direktorja zavoda in strokovnega vodja zavoda Osnovno zdravstvo Gorenjske

8. Soglasje za izplačilo dodatne delovne uspešnosti zaposlenih v Osnovnem zdravstvu Gorenjske za leto 2008

9. Poročilo o pregledu najemnine za objekt na naslovu Stara Fužina 3

10. Razglasitev Občine Bohinj za območje brez gensko spremenjenih organizmov

11. Sanacija in ureditev nabrežine hudourniškega potoka Belca

12. Predlog zvišanja normativa za število otrok in soglasje k številu oddelkov v zavodu OŠ dr. Janeza Mencingerja Bohinjska Bistrica za organizacijsko enoto Vrtec Bohinj

13. Soglasje k pripadajoči sistemizaciji delovnih mest v OŠ dr. Janeza Mencingerja Bohinjska Bistrica za organizacijsko enoto vrtec za šolsko leto 2008/2009

14. Volitve in imenovanja

14.1. Soglasje k imenovanju direktorja javnega zavoda Turizem Bohinj

14.2. Imenovanje predstavnika Občine Bohinj v nadzornem svetu podjetja Mesnine Bohinja d.o.o.

14.3. Imenovanje nadomestne članice uredniškega odbora Bohinjskih novic

14.4. Imenovanje nadomestnega člana Komisije za turizem in kmetijstvo

15. Vprašanja, pobude in informacije

_________________________________________________________________________________________________

17. redna seja Občinskega sveta - 24.4.2008

Gradivo_za_17._sejo.pdf

DNEVNI RED:

1. Predlog Odloka o podelitvi koncesije za izvajanje obvezne občinske gospodarske javne službe zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov ter odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov na območju Občine Bohinj, prva obravnava

2. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prometnem režimu na območju Bohinjskega jezera, skrajšani postopek

3. Sklep o višini nadomestil za uporabo javnih parkirnih prostorov (cena parkiranja) in nadomestila za uporabo gozdne ceste Stara Fužina-Voje in Vogar - Planina Blato ter ceni režimu in uporabi letnih in ostalih dovolilnic oziroma nalepk

4. Predstavitev športno rekreacijskega centra Pokljuka

5. Seznanitev z zaključnim računom Lokalne turistične organizacije Bohinj za leto 2007

6. Poročilo Nadzornega odbora v zvezi z najemno pogodbo za objekt na naslovu Stara Fužina 3

7. Poročilo Nadzornega odbora za leto 2007

8. Program dela Nadzornega odbora za leto 2008

9. Soglasje za oddajo poslovnih prostorov v najem

10. Prodaja dela nepremičnine s parc. št. 1440/14 k.o. Bohinjska Bistrica

11. Pojasnilo v zvezi z izdelavo pravilnika, s katerim se bodo določili kriteriji za določitev cene zemljišč, ki bodo predmet prodaje

12. Imenovanje predstavnika Občine Bohinj v svet šole

13. Imenovanje pomočnika odgovorne urednice Bohinjskih novic

14. Seznanitev s pripravo podlage, da bi Slovenija postala kandidatka za gostiteljico XXIII zimskih olimpijskih iger leta 2018

15. Vprašanja, pobude in informacije

_________________________________________________________________________________________________

16. redna seja Občinskega sveta - 27.3.2008

Gradivo_za_16._redno_sejo.rar

DNEVNI RED:

1. Zaključni račun Občine Bohinj za leto 2007

2. Obvezni razlagi 3. točke 5. člena ter 2. in 3. točke 26. člena Odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za Bohinjsko Bistrico (Uradni vestnik Občine Bohinj, št. 7/01, 6/05)

3. Stanovanjski program za leto 2008

4. Predstavitev predlaganih rešitev arhitekturno urbanistične delavnice Bohinj 2007

5. Seznanitev z zaključnim računom Osnovnega zdravstva Gorenjske za leto 2007

6. Seznanitev z zaključnim računom Knjižnice Antona Tomaža Linharta Radovljica za leto 2007

7. Soglasje za delovno uspešnost direktorici javnega zavoda Knjižnica Antona Tomaža Linharta Radovljica za leto 2008 na podlagi uspehov iz leta 2007

8. Seznanitev z zaključnim računom Razvojne agencije Zgornje Gorenjske za leto 2007

9. Seznanitev z zaključnim računom OŠ dr. Janeza Mencingerja Bohinjska Bistrica za leto 2007

10. Stališče Občinskega sveta v zvezi z delovnim predlogom nekaterih členov oziroma delov členov predloga Zakona o Triglavskem narodnem parku

11. Predstavitev idejne pobude za izgradnjo golf igrišča na Dobravi

12. Ureditev vodovodnega omrežja na Ravnah

13. Vprašanja, pobude in informacije

_________________________________________________________________________________________________

4. izredna seja Občinskega sveta 17.3.2008

Gradivo_za_4._izredno_sejo.pdf

DNEVNI RED:

1. Stališče Občine Bohinj do prodaje lastniških deležev v družbi Kobla ŽTG d.o.o. in s tem povezanega nadaljnjega razvoja smučišča Kobla

_________________________________________________________________________________________________

15. redna seja Občinskega sveta - 28.2.2008

Gradivo_za_15._redno_sejo.pdf

DNEVNI RED:

1. Predlog Odloka o (10) spremembah in dopolnitvah prostorsko ureditvenih pogojev za Triglavski narodni park v Občini Bohinj, druga obravnava

2. Predlog Odloka o ustanovitvi skupne notranje revizijske službe Občin Jesenice, Bohinj, Gorje, Kranjska Gora in Žirovnica, druga obravnava

3. Občinski podrobni prostorski načrt za daljnovod 110+20 kV RTP Železniki - RTP Bohinj

4. Razvoj industrije v Občini Bohinj - Lip Bled

5. Informacija o gradnji Park hotela Bohinj

6. Prodaja dela nepremičnine parc. št. 77/11, k.o. Bohinjska Bistrica

7. Mnenje Občinskega sveta o prodaji nepremičnine parc. št. 258/16, k.o. Bohinjska Bistrica

8. Predlog za povečanje cen programov v zavodu OŠ dr. Janeza Mencingerja Bohinjska Bistrica za organizacijsko enoto vrtec Bohinj

9. Prošnja za spremembo sistemizacije

10. Vprašanja, pobude in informacije

_________________________________________________________________________________________________

14. redna seja Občinskega sveta - 31.1.2008

Gradivo_14._redno_sejo.pdf

Opomba: del gradiva objavljamo ločeno

Bohinj_-_Ekonomska_analiza_-_tabele.zip

del 2. točke gradiva

Mrliske_vezice_slika.JPG

del 3. točke gradiva

DNEVNI RED:

1. Predlog Odloka o (10) spremembah in dopolnitvah prostorsko ureditvenih pogojev za Triglavski narodni park v Občini Bohinj, prva obravnava

2. Ekonomska analiza Občine Bohinj

3. Predstavitev idejne zasnove mrliških vežic v Srednji vasi z ureditvijo javnih površin ob šoli

4. Poročilo Nadzornega odbora o izvedenem nadzoru nad investicijo obnove občinske stavbe

5. Poročilo Nadzornega odbora o izrednem nadzoru v Krajevni skupnosti Srednja vas

6. Predlog za povečanje cen programov v zavodu OŠ dr. Janeza Mencingerja Bohinjska Bistrica za organizacijsko enoto vrtec Bohinj

7. Soglasje za odpis osnovnih sredstev in drobnega inventarja v Zdravstvenem domu Bohinj

8. Imenovanje sveta za varnost občanov Občine Bohinj

9. Imenovanje predstavnikov javnosti v senatih za reševanje pritožb zoper policiste

10. Vprašanja, pobude in informacije

_________________________________________________________________________________________________

13. redna seja Občinskega sveta - 21.12.2007

Gradivo_za_13._redno_sejo.pdf

DNEVNI RED:

1. Predlog Odloka o proračunu Občine Bohinj za leto 2008, druga obravnava

2. Predlog Odloka o ustanovitvi skupne notranje revizijske službe Jesenice, prva obravnava

3. Predlog sklepa o določitvi vrednosti točke občinske takse v Občini Bohinj za leto 2008

4. Sklep o uskladitvi cen za leto 2008

5. Soglasje k dopolnitvam Statuta Zavoda turizem Bohinj - zavod za pospeševanje turizma

6. Letno poročilo o izvajanju režima parkiranja na območju Bohinjskega jezera za leto 2007

7. Vprašanja, pobude in informacije

_________________________________________________________________________________________________
______________________

Uradne ure občinske uprave in uradne ure po telefonu
- ponedeljek: 08. - 11. ure 
- sreda: 08. - 11. in 14. - 17. ure 
- petek: 08. - 11. ure
Poslovni čas sprejemne pisarne
- pon., tor., čet.: 07. - 15. ure 
- sreda: 07. - 17. ure 
- petek: 07. - 13. ure
Uradne ure medobčinskega inšpektorata in redarstva Bled, Bohinj in Železniki
- ponedeljek, petek: 08. - 10. ure 
- sreda: 13. - 15. ure

Telefonska št.:
• 04 577 01 16 - MIR Bohinj
• 04 620 03 11 - MIR Bled
• 041 716 947  - dežurni redar
Uradne ure krajevnega urada Bohinjska Bistrica
-torek: 08. - 12. in 13. - 15. ure 
-četrtek: 
08. - 12. in 13. - 17. ure
Telefonska št.: 
 • 04 574 74 00

______________________

Vreme

______________________
November - 2017
P T S č P S N
  01 02
03
04 05
06 07
08
09
10
11 12
13 14 15
16
17 18
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30