31. 03. 2010

Informacija v zvezi z gradnjo sekundarnega kanalizacijskega omrežja na Ribčevem lazu

Občina Bohinj objavlja informacijo v zvezi z gradnjo kanalizacijskega omrežja v Stari Fužini.

 

 

Naziv operacije: »Sekundarno kanalizacijsko omrežje Ribčev laz«

Območje naselja Ribčev laz sodi v območje NATURA 2000, zaradi neposrednega vplivnega območja Triglavskega narodnega parka, sezonskega vpliva turizma in neposredne bližine Bohinjskega jezera, pa je občina Bohinj opremljanje naselja Ribčevega laza s kanalizacijo uvrstila med svoje razvojne prioritete. V naselju je 163 objektov v katerih živi 146 stalnih prebivalcev. V času turistične sezone se število zelo poveča, saj je v kraju več kot tisoč ležišč. Na kanalizacijo je trenutno priključenih približno 20% objektov, po izgradnji pa bo na kanalizacijo priključenih še dodatnih 84 objektov.

Vsi objekti, ki gravitirajo na predvidene koridorje načrtovane kanalizacije imajo sisteme lokalnih več ali manj pretočnih greznic s ponikovalnicami, ki zelo obremenjujejo podtalnico in posredno Savo. Potrebno je zgraditi sekundarno gravitacijsko kanalizacijo v skupni dolžini 1900m. Za sanitarno kanalizacijo so predvidene vodotesne cevi iz umetnih materialov (v projektu so obdelane cevi tipa KGEM DN150 do DN250 SN8), revizijski jaški so tudi vodotesne posode DN 800 in/ali 1000 (v projektu polietilenski objekti). Padci kanalov so prilagojeni terenu in pričakovanim globinam priključnih kanalov. Del kanalizacijskega sistema bo začasno priključen na čistilno napravo v Ribčev lazu, po izgradnji povezovalnega kanala v Spodnji Bohinjski dolini pa bo celoten sistem priključen na ta kanal, odplake pa se bodo čistile na CČN Bohinj.

 

ERROR: Content Element type "page_php_content_pi1" has no rendering definition!

Cilj investicije je predlog konkretne zadovoljitve potreb lokalnega prebivalstva in obiskovalcev po bivanju v zdravem in čistem okolju, po primerljivem standardu izvajanja gospodarskih javnih služb in oskrbovalnih sistemov, po enakomernem socialnem, ekonomskem in prostorskem razvoju lokalne skupnosti, katerega osnova je ustrezna komunalna infrastruktura.

Operacijo delno financira Evropska unija, in sicer iz 2. javnega razpisa za razvoj regij; ESRR;: 2. javni razpis za prednostno usmeritev »Regionalno razvojni programi« v okviru OP krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013, razvojna prioriteta »Razvoj regij«, ki ga izvaja Služba Vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko - SVLR http://www.svlr.gov.si/.

Upravičenec Občina Bohinj je nepovratna namenska sredstva Evropskega sklada za regionalni razvoj pridobila v deležu 85,00 % celotnih upravičenih izdatkov za upravičene stroške operacije. Višina skupnih stroškov operacije je ocenjena na 1.717.007,00 €, prispevek Evropskega sklada za regionalni razvoj je v višini 1.118.656,00 € vse ostale neupravičene stroške in presežne upravičene stroške je občina Bohinj zagotovila iz lastnih virov.

Pričetek operacije sega v leto 2008, izbor projektanta, zbiranje služnostnih soglasij, priprava investicijske dokumentacije, prijava na 2. razpis RRP, javni razpis za izbor gradbenega izvajalca. Sklep o sofinanciranju s strani SVLR smo dobili 9.7.2008. Gradbeno dovoljenje smo pridobili v novembru 2008 in pričeli z gradnjo v aprilu 2009, katero moramo zaključiti do septembra 2010. Cilji operacije morajo biti doseženi, do septembra 2012.

Ureditev kanalizacijskega omrežja ima določene pozitivne učinke na naravno okolje. Predvidena investicija bo razbremenila onesnaževanje nadzemnih in podzemnih vodnih virov. Kar se tiče družbenega okolja, pa bo investicija v veliki meri vplivala tudi na kakovost bivanja v občini in posredno - zaradi boljših bivanjskih oz. poslovnih pogojev - na privabljanje turistov in investitorjev.

Skrbnik projekta je Andrej Sodja, andrej.sodja(at)obcina.bohinj.si, kontaktna oseba, pri kateri lahko dobite informacije o izvajanju operacije, je Miro Sodja, miro.sodja(at)obcina.bohinj.si ali na telefonski številki 04 577 01 31 ali 051 36 36 27.

Miro Sodja

 
______________________

Uradne ure občinske uprave in uradne ure po telefonu
- ponedeljek: 08. - 11. ure 
- sreda: 08. - 11. in 14. - 17. ure 
- petek: 08. - 11. ure
Poslovni čas sprejemne pisarne
- pon., tor., čet.: 07. - 15. ure 
- sreda: 07. - 17. ure 
- petek: 07. - 13. ure
Uradne ure medobčinskega inšpektorata in redarstva Bled, Bohinj in Železniki
- ponedeljek, petek: 08. - 10. ure 
- sreda: 13. - 15. ure

Telefonska št.:
• 04 577 01 16 - MIR Bohinj
• 04 620 03 11 - MIR Bled
• 041 716 947  - dežurni redar
Uradne ure krajevnega urada Bohinjska Bistrica
-torek: 08. - 12. in 13. - 15. ure 
-četrtek: 
08. - 12. in 13. - 17. ure
Telefonska št.: 
 • 04 574 74 00

______________________

Vreme

______________________
November - 2017
P T S č P S N
  01 02
03
04 05
06 07
08
09
10
11 12
13 14 15
16
17 18 19
20
21 22 23 25 26
27 28 29 30