02. 07. 2010

Informacija v zvezi z gradnjo kanalizacijskega omrežja v Stari Fužini

Občina Bohinj objavlja informacijo v zvezi z gradnjo kanalizacijskega omrežja v Stari Fužini.

 

 

Naziv operacije: » Fekalno kanalizacijsko omrežje Stara Fužina«

Območje vasi Stara Fužina sodi v območje NATURA 2000, zaradi neposrednega vplivnega območja Triglavskega narodnega parka in sezonskega vpliva turizma, pa je občina Bohinj opremljanje naselja Stara Fužina s kanalizacijo uvrstila med svoje razvojne prioritete. Samo naselje šteje 586 stalnih prebivalcev in samo 5% populacije je priključene na kanalizacijski sistem. Vsi objekti, ki gravitirajo na predvidene koridorje načrtovane kanalizacije imajo sisteme lokalnih več ali manj pretočnih greznic s ponikovalnicami, ki zelo obremenjujejo podtalnico in posredno Savo. Potrebno je zgraditi sekundarno gravitacijsko kanalizacijo v skupni dolžini 4500m iz PVC cevi DN 200, tlačni kanal v dolžini 150m iz PEHD cevi DN 90 in črpališče za 616 populacijskih enot ter s tem komunalno opremiti 1 aglomeracijo – Stara Fužina in na kanalizacijski sistem v tej aglomeraciji priključiti 616 prebivalcev. Kanalizacijski sistem Stara Fužina bo povezan na obstoječo čistilno napravo v Ribčevem Lazu.

Cilj investicije je predlog konkretne zadovoljitve potreb lokalnega prebivalstva in obiskovalcev po bivanju v zdravem in čistem okolju, po primerljivem standardu izvajanja gospodarskih javnih služb in oskrbovalnih sistemov, po enakomernem socialnem, ekonomskem in prostorskem razvoju lokalne skupnosti, katerega osnova je ustrezna komunalna infrastruktura.

Operacijo delno financira Evropska unija, in sicer iz 2. javnega razpisa za razvoj regij; ESRR;: 2. javni razpis za prednostno usmeritev »Regionalno razvojni programi« v okviru OP krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013, razvojna prioriteta »Razvoj regij«, ki ga izvaja Služba Vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko – SVLR http://www.svlr.gov.si/

Upravičenec Občina Bohinj je nepovratna namenska sredstva Evropskega sklada za regionalni razvoj pridobila v deležu 82,64% celotnih upravičenih izdatkov za upravičene stroške operacije. Višina skupnih stroškov operacije je 1.354.666,75 €, prispevek Evropskega sklada za regionalni razvoj je v višini 597.782,00 € vse ostale neupravičene stroške in presežne upravičene stroške je občina Bohinj zagotovila iz lastnih virov.

Pričetek operacije sega v leto 2007, izbor projektanta, zbiranje služnostnih soglasij, priprava investicijske dokumentacije, prijava na 2. razpis RRP, javni razpis za izbor gradbenega izvajalca. Sklep o dodelitvi sredstev smo prejeli 18.1.2008. Gradbeno dovoljenje smo pridobili v septembru in pričeli z gradnjo katero moramo zaključiti do septembra 2009. Cilji operacije morajo biti doseženi, do septembra 2011.

Ureditev kanalizacijskega omrežja ima določene pozitivne učinke na naravno okolje. Predvidena investicija bo razbremenila onesnaževanje nadzemnih in podzemnih vodnih virov. Kar se tiče družbenega okolja, pa bo investicija v veliki meri vplivala tudi na kakovost bivanja v občini in posredno – zaradi boljših bivanjskih oz. poslovnih pogojev – na privabljanje turistov in investitorjev.

Kontaktna oseba, pri kateri lahko dobite informacije o izvajanju operacije je Andrej Sodja, andrej.sodja(at)obcina.bohinj.si ali na telefonski številki 04 577 01 33.

Andrej Sodja

 

  

 
______________________

Uradne ure občinske uprave in uradne ure po telefonu
- ponedeljek: 08. - 11. ure 
- sreda: 08. - 11. in 14. - 17. ure 
- petek: 08. - 11. ure
Poslovni čas sprejemne pisarne
- pon., tor., čet.: 07. - 15. ure 
- sreda: 07. - 17. ure 
- petek: 07. - 13. ure
Uradne ure medobčinskega inšpektorata in redarstva Bled, Bohinj in Železniki
- ponedeljek, petek: 08. - 10. ure 
- sreda: 13. - 15. ure

Telefonska št.:
• 04 577 01 16 - MIR Bohinj
• 04 620 03 11 - MIR Bled
• 041 716 947  - dežurni redar
Uradne ure krajevnega urada Bohinjska Bistrica
-torek: 08. - 12. in 13. - 15. ure 
-četrtek: 
08. - 12. in 13. - 17. ure
Telefonska št.: 
 • 04 574 74 00

______________________

Vreme

______________________
November - 2017
P T S č P S N
  01 02
03
04 05
06 07
08
09
10
11 12
13 14 15
16
17 18
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30