Javno zbiranje ponudb za prodajo nepremičnin

13.10.2017 ob 07:00
Starost: 9 dni

Na podlagi 22. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13 – ZDU-1G, 50/14, 90/14 – ZDU-1I, 14/15 – ZUUJFO in 76/15)  in 35. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. list RS št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14 in 58/16) ter na podlagi Načrta ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Bohinj za leto 2017 Občina Bohinj objavlja naslednje:

  

JAVNO ZBIRANJE PONUDB

za prodajo nepremičnin

 

 

1. Naziv in sedež prodajalca in organizatorja javnega zbiranja ponudb:

Občina Bohinj, Triglavska cesta 35, 4264 Bohinjska Bistrica, MŠ: 5883415, ID za DDV: SI43302904

 

2. Opis predmeta prodaje:

Predmet prodaje so nepremičnine (prodajajo se izključno skupaj):

  • katastrska občina 2200 Bohinjska Bistrica parcela 971/8 (ID 6771581), v izmeri 4.076 m2
  • katastrska občina 2200 Bohinjska Bistrica parcela 965/3 (ID 6771575), v izmeri 2.670 m2
  • katastrska občina 2200 Bohinjska Bistrica parcela 976/3 (ID 6771477), v izmeri 2.150 m2
  • katastrska občina 2200 Bohinjska Bistrica parcela 975/2 (ID 4988060) v izmeri 235 m2 in
  • katastrska občina 2200 Bohinjska Bistrica parcela 972/2 (ID 4452925), v izmeri 460 m2

Nepremičnine se nahajajo v Bohinjski Bistrici in predstavljajo zemljišča znotraj kampa Danica. Zemljišča so po namenski rabi v celoti stavbna zemljišča, površine za kampe; površina zemljišč znaša 9591 m2.

 

3. Izhodiščna cena nepremičnin

Izhodiščna cena nepremičnine je enaka ocenjeni vrednost (cenitveno poročilo 79-OZ-17 z dne 2. 10. 2017) in znaša 441.186,00 EUR oziroma 46,00 EUR/m2

V ceno ni vključen morebitni davek na dodano vrednost, ki ga plača kupec.

 

4. Pogoji prodaje:

-      Nepremičnine predstavljajo del zemljišč območja kampa Danica, ki je opredeljeno z Zazidalnim načrtom Športno rekreacijski center Danica (Uradni vestnik Občine Bohinj, št. 8/99 in 8/06), zemljišča so predmet najema (najemnik je Turistično društvo Bohinj). Na nepremičninah (kot tudi na vseh ostalih zemljiščih območja Kampa Danica)  je najemnik s soglasjem Občine Bohinj kot najemodajalca izvajal in financiral posege (izpeljavo potrebnih prostorskih aktov, komunalno opremljenost zemljišč, izgradnjo sanitarnih blokov, restavracijskih površin, zaščito brežin Save Bohinjke)   za zagotovitev nemotenega obratovanja kampa. Predmet prodaje so izključno zemljišča, brez poseganja v morebitna stvarnopravna ali obligacijskopravna upravičenja najemnika.

-      Nepremičnine, ki so predmet prodaje, so predmet predkupne pravice – predkupni upravičenec je Turistično društvo Bohinj, kateremu bodo nepremičnine po najvišji ponujeni ceni prednostno ponujene v odkup.

-      Nepremičnine se prodajajo po načelu »videno-kupljeno«. Prodajalec ne odgovarja za stvarne in pravne napake, ki so oz. bi morale biti kupcu znane;

-      Ponudnik mora izkazati, da bo lahko zagotavljal nadaljnje obratovanje Kampa Danica;

-      Nepremičnine bodo prodane najugodnejšemu ponudniku (oziroma pod temi pogoji predkupnemu upravičencu), kriterij za določitev najboljšega ponudnika je najvišja ponujena kupnina; 

-      Z izbranim ponudnikom bo sklenjena prodajna pogodba v roku 15 dni po poteku roka za uveljavitev predkupne pravice. Če v tem času izbrani ponudnik ne bo sklenil pogodbe, se šteje, da je od nakupa odstopil, prodajalec pa ima pravico zadržati vplačano varščino;

-      plačilo celotne kupnine v roku 30 dni od sklenitve prodajne pogodbe je bistvena sestavina pogodbe; 

-      razpolagalni pravni posel (izročitev pogodbe z vsebovano intabulacijsko klavzulo z overjenim podpisom prodajalca) se izvede po plačilu celotne kupnine, stroške zemljiškoknjižne izvedbe prenosa lastninske pravice nosi kupec. V primeru, da kupec plača kupnino ali del kupnine s pomočjo bančnega kredita (in/ali zavarovanja s hipoteko s kupljenimi nepremičninami), se to vprašanje uredi skladno s poslovno prakso za izvedbo tovrstnega plačila in/ali zavarovanja.

Besedilo kupoprodajne pogodbe je priloga javnemu zbiranju ponudb.

 

5. Pogoji za udeležbo:

-      Ponudnik, ki želi sodelovati v postopku, mora najkasneje do poteka roka za oddajo ponudb (to je do 30. 10. 2017 do 11. ure) vplačati varščino v višini 10% izhodiščne cene nepremičnin, kar znaša 44.118,60 EUR. Varščina se vplača na transakcijski račun Občine Bohinj št. SI56 0110 0010 0000 437. Izbranemu  ponudniku se vplačana varščina všteje v kupnino, ostalim ponudnikom pa se vrne brez obresti v roku 30 dni od dneva izbire najugodnejšega ponudnika.

Naročnik ima pravico zadržati varščino v primeru, da izbrani ponudnik odstopi od ponudbe ali če ne plača kupnine v roku 8 dni od sklenitve pogodbe in prodajalec zaradi tega razdre pogodbo oziroma odstopi od pogodbe.

 

6. Obvezna vsebina ponudbe

Ponudba za nakup mora vsebovati:

-      izpolnjen obrazec »Podatki o ponudniku« (priloga 1);

-      izpolnjen obrazec »Izjava o sprejemu pogojev javnega zbiranja ponudb« (priloga 2)

-      ponujeno ceno, ki ne sme biti nižja od izhodiščne cene, na obrazcu »Ponudba« (priloga 3);

-      potrdilo o vplačilu varščine 

Le ponudba, ki vsebuje vse zgoraj navedene sestavine, se šteje za popolno ponudbo. Nepravočasne ponudbe (ponudbe, prispele po poteku roka za oddajo ponudb) in nepopolne ponudbe bodo izločene, o čemer komisija ponudnika obvesti. Ponudnik, ki je oddal ponudbo, ki vsebuje vse sestavine ponudbe, ima pa pomanjkljivo dokumentacijo, lahko tako ponudbo dopolni do odpiranja ponudb.

 

7. Veljavnost ponudbe

Ponudba mora biti veljavna še 60 dni po poteku roka za oddajo ponudb.

 

8. Rok za oddajo ponudb

Ponudba mora biti dostavljena na naslov prodajalca najkasneje do 30. 10. 2017, do 11. ure. Ponudbo je potrebno vložiti v zaprti kuverti z oznako »Ponudba za nakup nepremičnin Danica – ne odpiraj!« 

 

9. Kraj in čas odpiranja ponudb

Javno odpiranje ponudb bo potekalo v četrtek, 2. 11. 2017, v prostorih Občine Bohinj, Triglavska cesta 35, 4264 Bohinjska Bistrica, ob 10.00. Soba, kjer bo potekalo odpiranje ponudb, bo ustrezno označena. Javno odpiranje bo vodila Komisija za vodenje in nadzor postopka ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Bohinj. Ponudniki, ki želijo biti navzoči na javnem odpiranju ponudb, se morajo izkazati z osebnim dokumentom, predstavniki ponudnikov pa z ustreznim pisnim pooblastilom ponudnika.

 

10. Merilo za izbor

Izbran bo ponudnik, ki bo ponudil najvišjo ceno, ki pa ne sme biti manjša od izhodiščne cene. 

Pogoj za izbiro ponudnika je dokazilo ponudnika, da bo lahko zagotovil nadaljnje obratovanje Kampa Danica. 

V primeru, ko je podanih več ponudb z enako najvišjo ponujeno ceno, se bodo s temi ponudniki izvedla dodatna pogajanja.

O dokončni izbiri najugodnejšega ponudnika bodo ponudniki pisno obveščeni v roku 8 dni od izbire.

 

 

 

 

11. Možnost ustavitve postopka prodaje

Izključena je obveznost prodajalca, da sklene pogodbo s ponudnikom, ki je ponudil najvišjo ceno. Župan ali od njega pooblaščena oseba lahko do sklenitve pravnega posla ustavi postopek prodaje, pri čemer se ponudnikom povrnejo vplačane varščine brez obresti in stroški v višini izkazanih stroškov za prevzem razpisne dokumentacije. 

 

12. Dodatne informacije

Besedilo javnega zbiranja ponudb s prilogami je objavljeno na spletni strani Občine Bohinj. 

Vsa pojasnila in dodatne informacije glede prodajnih pogojev in predmeta prodaje lahko interesenti dobijo na sedežu Občine Bohinj pri Blažu Repincu v času uradnih ur, telefon 04/ 577 01 24, elektronska pošta: blaz.repinc(at)obcina.bohinj.si . 

  

   OBČINA BOHINJ

   ŽUPAN

Franc Kramar, univ.dipl.inž.les.,l.r.


Datoteke:

Priloga1_JZP_Danica.pdf161 K
Priloga2_JZP_Danica.pdf50 K
Priloga3_JZP_Danica.pdf167 K
Prodajna_pogodba_JZP_Danica.pdf158 K

<- Nazaj na: Spletne strani občine Bohinj______________________

Uradne ure občinske uprave in uradne ure po telefonu
- ponedeljek: 08. - 11. ure 
- sreda: 08. - 11. in 14. - 17. ure 
- petek: 08. - 11. ure
Poslovni čas sprejemne pisarne
- pon., tor., čet.: 07. - 15. ure 
- sreda: 07. - 17. ure 
- petek: 07. - 13. ure
Uradne ure medobčinskega inšpektorata in redarstva Bled, Bohinj in Železniki
- ponedeljek, petek: 08. - 10. ure 
- sreda: 13. - 15. ure

Telefonska št.:
• 04 577 01 16 - MIR Bohinj
• 04 620 03 11 - MIR Bled
• 041 716 947  - dežurni redar
Uradne ure krajevnega urada Bohinjska Bistrica
-torek: 08. - 12. in 13. - 15. ure 
-četrtek: 
08. - 12. in 13. - 17. ure
Telefonska št.: 
 • 04 574 74 00

______________________

Vreme

______________________
Oktober - 2017
P T S č P S N
  01
02
03 04 05
06
07 08
09
10
11 12
13
14 15
16
17
18
19
20 21
23 24 25 26 27 28 29
30 31  
ponedeljek, 02. oktober 2017
četrtek, 19. oktober 2017