Komisije in odbori

Nadzorni odbor

Predsednica: Simona Kelc Hafnar

Podpredsednik: Gojmir Fister

Člani: Drago Vončina, Tanja Erlah, Simona Koren

 

Naloge:

 • opravlja nadzor nad razpolaganjem s premoženjem občine,
 • nadzoruje namenskost in smotrnost porabe sredstev občinskega proračuna,
 • nadzoruje finančno poslovanje uporabnikov proračunskih sredstev.
 •  

Nadzorni odbor v okviru svojih pristojnosti ugotavlja zakonitost in pravilnost poslovanja občinskih organov, občinske uprave, svetov ožjih delov občine, javnih zavodov, javnih podjetij in občinskih skladov ter drugih porabnikov sredstev občinskega proračuna in pooblaščenih oseb z občinskimi javnimi sredstvi in občinskim premoženjem ter ocenjuje učinkovitost in gospodarnost porabe občinskih javnih sredstev.

_________________________________________________________________________________________________

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja

Predsednica: Vesna Arh

Člani: Mirko Jeršič, Bojan Traven, Jerneja Potočnik, Jože Cvetek

 

Naloge:

 • občinskemu svetu predlaga kandidate za delovna telesa občinskega sveta in druge organe, ki jih  imenuje občinski svet, 
 • občinskemu svetu ali županu daje pobude oz. predloge v zvezi s kadrovskimi vprašanji v občini, ki so v pristojnosti občinskega sveta, 
 • pripravlja predloge odločitev občinskega sveta v zvezi s plačami ter drugimi prejemki občinskih funkcionarjev ter izvršuje odločitve občinskega sveta, zakone in predpise, ki urejajo  plače in druge prejemke občinskih funkcionarjev, 
 • obravnava druga vprašanja, ki ji jih določi občinski svet. 
 •  

_________________________________________________________________________________________________

Komisija za urejanje prostora, varstvo okolja, komunalno dejavnost in gospodarsko javno infrastrukturo

Predsednik: Jože Sodja

Podpredsednik: mag. Tomaž Medja

Člani: Robert Franjić, Mirko Jeršič, Boštjan Mencinger, Franc Langus, Alojz Koblar, Mitja Bajrič, Marija Žvan

 

Naloge:

 • Komisija obravnava vse predloge aktov in drugih odločitev iz pristojnosti občine na področju urejanja prostora, varstva okolja, gospodarjenja z nepremičnim premoženjem občine, komunalnih dejavnosti in gospodarske javne infrastrukture, ki so občinskemu svetu predlagani v sprejem, oblikuje o njih svoje mnenje in občinskemu svetu poda stališče s predlogom odločitve. 
 • Obravnavo je komisija dolžna opraviti do začetka seje občinskega sveta ter svoje mnenje, stališče in predlog  pisno predložiti županu, predsedujočemu in predlagatelju. Mnenje o dopolnilih k predlaganim splošnim aktom mora komisija predložiti najkasneje do začetka obravnave predloga splošnega akta. 
 • Komisija lahko predlaga občinskemu svetu v sprejem odloke in druge akte iz njegove pristojnosti na svojem področju dela. 
 •  

_________________________________________________________________________________________________

Komisija za negospodarske dejavnosti

Predsednica: Marija Ogrin

Podpredsednik: Robert Franjić

Člani: Vesna Arh, Milena Cesar, Darja Lazar, Maja Fajdiga Komar, Saša Žunič, Darko Loncnar, Jure Sodja

 

Naloge:

 • Komisija obravnava vse predloge aktov in drugih odločitev iz pristojnosti občine na področju negospodarstva in javnih služb družbenih dejavnosti, ki so občinskemu svetu predlagani v sprejem, oblikuje o njih svoje mnenje in občinskemu svetu poda stališče s predlogom odločitve. 
 • Obravnavo je komisija dolžna opraviti do začetka seje občinskega sveta ter svoje mnenje, stališče in predlog pisno predložiti županu, predsedujočemu in predlagatelju. Mnenje o dopolnilih k predlaganim splošnim aktom mora odbor predložiti najkasneje do začetka obravnave predloga splošnega akta. 
 • Komisija lahko predlaga občinskemu svetu v sprejem odloke in druge akte iz njegove pristojnosti na področju negospodarstva in javnih služb družbenih dejavnosti. 
 •  

_________________________________________________________________________________________________

Komisija za turizem in kmetijstvo

Predsednik: Dušan Jovič

Podpredsednik: Jože Cvetek

Člani: Darja Lazar, Pavel Zalokar, Robert Franjić, Urška Preželj, mag. Tomaž Medja, Jana Pekovec, Romana Ravnik

 

Naloge:

 • Komisija obravnava vse predloge aktov in drugih odločitev iz pristojnosti občine na področju turizma in kmetijstva, ki so občinskemu svetu predlagani v sprejem, oblikuje o njih svoje mnenje in občinskemu svetu poda stališče s predlogom odločitve. 
 • Obravnavo je komisija dolžna opraviti do začetka seje občinskega sveta ter svoje mnenje, stališče in predlog  pisno predložiti županu, predsedujočemu in predlagatelju. Mnenje o dopolnilih k predlaganim splošnim aktom mora komisija predložiti najkasneje do začetka obravnave predloga splošnega akta. 
 • Komisija za turizem in kmetijstvo lahko predlaga občinskemu svetu v sprejem odloke in druge akte iz njegove pristojnosti na svojem področju dela. 
 •  

_________________________________________________________________________________________________

Komisija za gospodarstvo in podjetništvo

Predsednik: Boštjan Mencinger

Podpredsednik: Mirko Jeršič

Člani: Jerica Gašperin, Jerneja Potočnik, Urška Preželj, Matija Strgar, Primož Rauter, Dušan Petek, Niko Ravnik

 

Naloge:

 • Komisija obravnava vse predloge aktov in drugih odločitev iz pristojnosti občine na področju gospodarskih dejavnosti in podjetništva, ki so občinskemu svetu predlagani v sprejem, oblikuje o njih svojem mnenje in občinskemu svetu poda stališče s predlogom odločitve. 
 • Obravnavo je komisija dolžna opraviti do začetka seje občinskega sveta ter svoje mnenje, stališče in predlog  pisno predložiti županu, predsedujočemu in predlagatelju. Mnenje o dopolnilih k predlaganim splošnim aktom mora komisija predložiti najkasneje do začetka obravnave predloga splošnega akta. 
 • Komisija lahko predlaga občinskemu svetu v sprejem odloke in druge akte iz njegove pristojnosti na svojem področju dela. 
 •  

_________________________________________________________________________________________________

Statutarno-pravna komisija

Predsednik: Bojan Traven

Člani: Milena Cesar, Jože Sodja, Janko Kovačič, Matej Smukavec

 

Naloge:

 • Komisija obravnava predlog statuta občine in poslovnika občinskega sveta in njunih sprememb oziroma dopolnitev. Komisija obravnava tudi predloge odlokov in drugih aktov, ki jih občinski svet sprejema v obliki predpisov. Komisija oblikuje svoje mnenje oziroma stališče glede skladnosti obravnavanih predlogov aktov z ustavo, zakoni in statutom občine ter glede medsebojne skladnosti z drugimi veljavnimi akti občine.
 • Komisija lahko predlaga občinskemu svetu v sprejem spremembe in dopolnitve statuta občine in poslovnika občinskega sveta ter obvezno razlago določb splošnih aktov občine. 
 • Med dvema sejama občinskega sveta ali v času seje, če tako zahteva predsedujoči občinskega sveta, statutarno-pravna komisija razlaga poslovnik občinskega sveta. 
 •  ______________________

Uradne ure občinske uprave in uradne ure po telefonu
- ponedeljek: 08. - 11. ure 
- sreda: 08. - 11. in 14. - 17. ure 
- petek: 08. - 11. ure
Poslovni čas sprejemne pisarne
- pon., tor., čet.: 07. - 15. ure 
- sreda: 07. - 17. ure 
- petek: 07. - 13. ure
Uradne ure medobčinskega inšpektorata in redarstva Bled, Bohinj in Železniki
- ponedeljek, petek: 08. - 10. ure 
- sreda: 13. - 15. ure

Telefonska št.:
• 04 577 01 16 - MIR Bohinj
• 04 620 03 11 - MIR Bled
• 041 716 947  - dežurni redar
Uradne ure krajevnega urada Bohinjska Bistrica
-torek: 08. - 12. in 13. - 15. ure 
-četrtek: 
08. - 12. in 13. - 17. ure
Telefonska št.: 
 • 04 574 74 00

______________________

Vreme

______________________
Oktober - 2017
P T S č P S N
  01
02
03 04 05
06
07 08
09
10
11 12
13
14 15
16
17
18
19
20 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31  
ponedeljek, 02. oktober 2017
četrtek, 19. oktober 2017