Področje za javne finance

VIŠJI SVETOVALEC II ZA JAVNE FINANCE
Silvo Režek, dipl.ekon.Tel.: 04 577 01 18
E-mail: Silvo Režek
FINANČNICA VII/1
Sabina Marič, dipl.ekon.Tel.: 04 577 01 13
E-mail: Sabina Marič
FINANČNICA VMarjeta ŽnidarTel.: 04 577 01 13
E-mail: Marjeta Žnidar
REFERENT III ZA JAVNA NAROČILA IN INFORMIRANJEPrimož PintarTel.: 04 577 01 30
E-mail: Primož Pintar

Pristojnosti oddelka za javne finance

 • vodenje in sodelovanje v projektnih skupinah,
 • oblikovanje predlogov sistemskih rešitev in drugih gradiv z delovnega področja,
 • priprava osnutka in predloga proračuna, rebalansa ter nadziranje njegovega izvrševanja v skladu s predpisi,
 • priprava finančnega poročila in zaključnega računa,
 • priprava investicijskih načrtov za potrebe občine,
 • spremljanje likvidnosti,
 • nadzor nad javnimi financami neposrednih porabnikov proračunskih sredstev,
 • priprava programov in razvojnih usmeritev z delovnega področja oddelka,
 • vodenje upravnih postopkov na prvi stopnji,
 • priprava in sodelovanje pri pripravi občinskih predpisov s področja financ ,
 • opravljanje strokovno tehničnih opravil za nadzorni odbor in druge delovne komisije z delovnega področja v skladu s pristojnostmi in priprava gradiva s področja financ za občinski svet,
 • opravljanje drugih upravnih in strokovnih nalog z delovnega področja,
 • vodenje poslovnih knjig,
 • usklajevanje analitične in sintetične evidence,
 • pripravljanje letnih poročil,
 • zbiranje in analiziranje podatkov o finančnem poslovanju,
 • obračun in knjiženje plač in drugih osebnih prejemkov,
 • knjiženje evidenc osnovnih sredstev in statistično poročilo,
 • pomoč pri izdelavi proračuna, periodičnih računov in zaključnih računov,
 • sodelovanje pri pripravi poročil o finančnem poslovanju,
 • spremljanje finančnega poslovanja proračunskih uporabnikov,
 • kadrovska evidenca in prijave odjave,
 • obračun turistične takse,
 • obdelava in analiziranje knjigovodskih podatkov,
 • opravljanje drugih upravnih in strokovnih nalog z delovnega področja,
 • opravljanje finančno-računovodskih nalog,
 • blagajniško poslovanje in obračun potnih nalogov,
 • izstavljanje računov in vodenje analitične evidence neplačnikov ter priprava predlogov za izterjavo,
 • obračunavanje davkov in prispevkov ter obračun davka na dodano vrednost,
 • spremljanje zapadlih terjatev,
 • izdaja naročilnic,
 • skrbnik za evidenco javnih naročil malih vrednosti za občinsko upravo,
 • opravljanje drugih upravnih in strokovnih nalog z delovnega področja,
 • vodenje postopka celotnih javnih naročil in njihova izvedba,
 • priprava evidenc javnih naročil,
 • sodelovanje pri pripravi internih aktov na področju javnih naročil,
 • urejanje spletnih strani Občine Bohinj,
 • vodenje enostavnih upravnih postopkov na I. stopnji,
 • izdajanje odločb na predpisanih obrazcih na I. stopnji,
 • opravljanje enostavnih upravnih nalog,
 • opravljanje dejanj v zvezi z izdajanjem potrdil iz enostavnih evidenc,
 • opravljanje drugih upravnih in strokovnih nalog z delovnega področja.

 

Transakcijski računi Občine Bohinj

Od 01.07.2016 veljajo nove številke transakcijskih računov Občine Bohinj in njenih proračunskih uporabnikov. Za lažje iskanje med starimi in novi računi, se na povezavi nahaja pripomoček, ki vam na podlagi vpisanega starega računa, sporoči ustrezni novi podračun. 

 

Iskalnik transakcijskih računov Občine Bohinj - kalkulator

 

Najpogosteje uporabljeni transakcijski računi Občine Bohinj so naslednji: 

Splošni račun:SI56 0110 0010 0000 437
Turistična taksa:SI56 0110 0404 3206 219
Upravne takse za
dokumente iz upravnih dejanj in drugo:
SI56 0110 0404 0309 120
Prihodki od komunalnega prispevka:SI56 0110 0404 6223 307
Globe za prekrške,
s katerimi se kršijo predpisi občine:
SI56 0110 0404 0566 849______________________

Uradne ure občinske uprave in uradne ure po telefonu
- ponedeljek: 08. - 11. ure 
- sreda: 08. - 11. in 14. - 17. ure 
- petek: 08. - 11. ure
Poslovni čas sprejemne pisarne
- pon., tor., čet.: 07. - 15. ure 
- sreda: 07. - 17. ure 
- petek: 07. - 13. ure
Uradne ure medobčinskega inšpektorata in redarstva Bled, Bohinj in Železniki
- ponedeljek, petek: 08. - 10. ure 
- sreda: 13. - 15. ure

Telefonska št.:
• 04 577 01 16 - MIR Bohinj
• 04 620 03 11 - MIR Bled
• 041 716 947  - dežurni redar
Uradne ure krajevnega urada Bohinjska Bistrica
-torek: 08. - 12. in 13. - 15. ure 
-četrtek: 
08. - 12. in 13. - 17. ure
Telefonska št.: 
 • 04 574 74 00

______________________

Vreme

______________________
November - 2017
P T S č P S N
  01 02
03
04 05
06 07
08
09
10
11 12
13 14 15
16
17 18 19
20
21 22 23 24 25 26
27 28 29 30