Področje za varstvo okolja in urejanje prostora ter javno gospodarsko infrastrukturo

                            

SVETOVALKA III ZA VARSTVO OKOLJA IN UREJANJE PROSTORA

***Andreja Kemperle Lotrič, dipl.upr.ved.
Nataša Fujs

Tel.:04 577 01 19
E-mail: Andreja Kemperle Lotrič
Nataša Fujs

SVETOVALKA II ZA VARSTVO OKOLJA IN UREJANJE PROSTORADarinka Maraž Kikelj, univ.dipl.geog.Tel.:04 577 01 21
E-mail: Darinka Maraž Kikelj
VIŠJI SVETOVALEC II ZA GOSPODARSKO JAVNO INFRASTRUKTURO IN VARSTO OKOLJAAndrej Sodja, univ.dipl.inž.grad.Tel.:04 577 01 33
E-mail: Andrej Sodja
VIŠJA SVETOVALKA III ZA PODROČJE NEPREMIČNINJolanda Planovšek, dipl.upr.org.Tel.:04 577 01 36
E-mail: Jolanda Planovšek
SVETOVALEC III ZA GOSPODARJENJE Z OBČINSKIM PREMOŽENJEMJaka Medja, inž.str.Tel.:04 577 01 26
E-mail: Jaka Medja

***Obvestilo: Andrejo Kemperle Lotrič trenutno nadomešča Nataša Fujs.

Pristojnosti oddelka za okolje in prostor

 • priprava predpisov z delovnega področja in drugih zahtevnejših gradiv,
 • izdelava katastra komunalnih objektov in naprav,
 • zbiranje, urejanje in priprava podatkov za oblikovanje zahtevnejših gradiv s področja javne gospodarske infrastrukture,
 • oblikovanje manj zahtevnih gradiv s predlogi ukrepov,
 • vodenje upravnih postopkov na prvi stopnji,
 • pomoč pri vodenju operativnih nalog režijskega obrata,
 • izdelava planov investicij s področja komunalne infrastrukture,
 • opravljanje drugih upravnih in strokovnih nalog z delovnega področja,
 • priprava pogodb in drugih dokumentov, ki se nanašajo na gospodarjenje z nepremičninami v občinski lasti,
 • priprava letnega in razvojnega programa gospodarjenja z zemljišči v občinski lasti,
 • priprava in sodelovanje pri sestavi predpisov z delovnega področja,
 • priprava pogodb in spremljanje izvajanja pogodbenih razmerij z najemniki stanovanj, poslovnih prostorov in zemljišč v sodelovanju z Alpdomom,
 • opravljanje nalog s področja stavbnih zemljišč,
 • priprava pogodb za prodajo, nakup in najem nepremičnin,
 • izdelava programa opremljanja stavbnih zemljišč,
 • vodenje upravnih postopkov na prvi stopnji,
 • opravljanje strokovno tehničnih opravil za delovne komisije z delovnega področja in občinski svet v skladu s pristojnostmi,
 • vodenje evidence in priprava podatkov o stavbnih zemljiščih za potrebe, nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča,
 • opravljanje drugih upravnih in strokovnih nalog z delovnega področja,
 • pripravlja in vodi projekte ter javne razpise za vzdrževanje in investicije ter nadzira in koordinira njihovo izvajanje na področju gospodarjenja z občinskimi objekti,
 • sodeluje pri izdelavi programov razvoja gospodarskih javnih služb, pri pripravi projektov in investicij ter nadzira njihovo izvajanje na področju cest, gozdnih cest, prometa in zvez,
 • določanje pogojev in priprava soglasij k dovoljenjem za posege v prostor, če ti zadevajo infrastrukturne objekte in naprave,
 • sodeluje s krajevnimi skupnostmi pri pripravi programov krajevnih skupnosti in njihovi izvedbi,
 • popis škod ( poplave, potresi,…) in izvedba sanacij,
 • upravitelj obrambnega načrta občine,
 • vodi postopke geodetskih izmer za občino in sodeluje pri geodetskih izmerah, ki jih opravlja Geodetska uprava,
 • vodenje upravnih postopkov na prvi stopnji,
 • opravljanje drugih upravnih in strokovnih nalog z delovnega področja,
 • pripravlja prostorske akte občine,
 • skrbi za urejanje prostora in urbanizem,
 • pripravlja strokovna mnenja in informacije,
 • izdaja lokacijske informacije,
 • izdaja potrdila o namenski rabi zemljišč,
 • izdaja potrdila o predkupni pravici,
 • vodi evidenco ter dokumentacijo predpisov in drugih aktov, s katerimi se ureja prostor,
 • sodeluje pri mejno ugotovitvenih postopkih in parcelacijah,
 • posreduje informacije občanom in drugim investitorjem o možnih lokacijah za graditev in druge posege v prostor ter druge informacije v zvezi z urejanjem prostora,
 • sodeluje pri izdelavi študij in projektov s svojega področja,
 • opravlja naloge varstva okolja, ki jih določajo posebni predpisi s področja varstva okolja,
 • opravlja drugih upravnih in strokovnih nalog s svojega delovnega področja.

 

Kazalo podstrani
______________________

Uradne ure občinske uprave in uradne ure po telefonu
- ponedeljek: 08. - 11. ure 
- sreda: 08. - 11. in 14. - 17. ure 
- petek: 08. - 11. ure
Poslovni čas sprejemne pisarne
- pon., tor., čet.: 07. - 15. ure 
- sreda: 07. - 17. ure 
- petek: 07. - 13. ure
Uradne ure medobčinskega inšpektorata in redarstva Bled, Bohinj in Železniki
- ponedeljek, petek: 08. - 10. ure 
- sreda: 13. - 15. ure

Telefonska št.:
• 04 577 01 16 - MIR Bohinj
• 04 620 03 11 - MIR Bled
• 041 716 947  - dežurni redar
Uradne ure krajevnega urada Bohinjska Bistrica
-torek: 08. - 12. in 13. - 15. ure 
-četrtek: 
08. - 12. in 13. - 17. ure
Telefonska št.: 
 • 04 574 74 00

______________________

Vreme

______________________
Oktober - 2017
P T S č P S N
  01
02
03 04 05
06
07 08
09
10
11 12
13
14 15
16
17
18
19
20 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31  
ponedeljek, 02. oktober 2017
četrtek, 19. oktober 2017