Zakonske obveznosti

V skladu z zakonom je občina dolžna zagotoviti sredstva za:

 • plačila in doplačila oskrbe v splošnih socialno varstvenih zavodih, to so domovi za starejše občane
 • plačila in doplačila oskrbe v posebnih socialno-varstvenih zavodih: to so zavodi, ki ob redni oskrbi nudijo tudi vso potrebno dodatno oskrbo odraslim osebam s posebnimi potrebami (duševno bolni in osebe z motnjami v telesnem in duševnem razvoju),
 • organizacijo in izvajanje storitve pomoč družini na domu,
 • financiranje družinskega pomočnika.


Posebni in splošni socialno varstveni zavodi

Sprejem in namestitev v posamezni zavod morajo urejati občani sami ali pa jim pri tem nudijo pomoč svojci. Ceno storitev v domovih za starejše občane in v posebnih zavodih na predlog zavoda  potrdi Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve. O znižanju plačila za bivanje v domu oziroma o oprostitvi plačila odločijo za našo občino na Centru za socialno delo Radovljica . Več o postopku za znižanje plačila je predstavljeno v posebnem delu Oprostitev plačil.

Dohodki oziroma premoženje  osebe, ki želi biti sprejeta v dom za starejše občane nikakor ne more biti pogoj za sprejem v domsko varstvo.


Pomoč družini na domu

Občina Bohinj v skladu z zakonom že vrsto let zagotavlja izvajanje socialno varstvene storitve Pomoč družini na domu. Storitev se izvaja kot javna služba, kar pomeni, da mora biti dostopna vsem občanom po enakih pogojih.

Pomoč je namenjnena starejšim, hudo bolnim ali invalidnim osebam. Te osebe imajo zagotovljene bivalne in druge pogoje za življenje v svojem bivalnem okolju,  vendar se v celoti ne morejo oskrbovati sami, njihovi svojci pa take oskrbe in nege ne zmorejo ali zanju nimajo možnosti. Predvsem pa je taka pomoč dobrodošla v primeru, ko lahko ljudje ostanejo v svojem stanovanju in se jim z nudenjem pomoči lahko nadomesti zavodsko – domsko varstvo.

Pomoč družini na domu vključuje gospodinjsko pomoč, pomoč pri vzdrževanju osebne higiene in pomoč pri ohranjanju socialnih stikov. Pomoč na domu obsega socialno oskrbo v primeru starosti, invalidnosti in drugih primerih, ko s to obliko dejansko lahko zagotovimo kvalitetno bivanje v domačem okolju Katera oblika pomoči se nudi posamezniku je odvisno od vrste potreb osebe, ki pomoč potrebuje.

Cilj, ki ga sledi naša občina v zvezi z izvajanjem storitve pomoč družini na domu, je zagotoviti uporabnikom storitve kvalitetnejše pogoje za življenje v njihovem bivalnem okolju in storitev narediti čim bolj dostopno uporabnikom. Z izvajanjem programa so začeli in ga več let uspešno izvajali na Centru za socialno delo Radovljica, vendar le v dopoldanskem času od ponedeljka do petka. Zaradi potreb naših občanov po nudenju pomoči tudi v popoldanskem času in ob vikendih smo iskali druge možnosti in v letu 2005 pogodbeno uredili izvajanje storitve  z  Domom dr. Janka Benedika Radovljica. Zadnja leta pa to storitev uspešno izvaja Zavod sv. Martina Srednja vas na podlagi podeljene koncesije.

S tem smo našim občanom  zagotovili večje možnosti za zagotavljanje osnovnih potreb v bivalnem okolju, kar v okviru programa pomoč na domu lahko zagotovimo vsak dan v tednu, prav tako ob nedeljah in praznikih.

Občina na predlog izvajalca določi ceno storitve in finančno pomaga pri pokrivanju stroškov občanom, ki plačila ne zmorejo sami.


Oprostitev plačil za zavodsko varstvo in za pomoč na domu

predpisuje Uredba o merilih za določanje oprostitev pri plačilih socialno varstvenih storitev. Pravico do oprostitve plačila socialno varstvene storitve ima upravičenec, ki ni plačilno sposoben (plačilna sposobnost je znesek, do katerega je upravičenec oz. zavezanec sposoben plačati oz. prispevati k plačilu storitve) ali katerega plačilna sposobnost ne dosega vrednosti storitve.

Če je upravičenec oproščen plačila, je dolžan znesek, za katerega je bil upravičenec oproščen plačila, plačati zavezanec (družinski član, pravna, fizična oseba, izvršljiv pravni  naslov..), razen v primerih, za katere veljajo oprostitve za vse upravičence, kar točneje določa uredba o merilih. Oprostitev  plačila v skladu z javnimi pooblastili določi center za socialno delo, ki o tem izda odločbo.

Center za socialno delo vsako leto 1. aprila po uradni dolžnosti preveri ali upravičenci oziroma zavezanci, ki jim je bila priznana oprostitev, še izpolnjujejo pogoje po merilih uredbe in na novo določi višini oprostitve na podlagi ugotovitve dejanskega stanja po postopku in na način, kot velja za odločanje o oprostitvi.


Družinski pomočnik

Družinski pomočnik je lahko:

 • brezposelna oseba po predpisih o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti,
 • oseba, ki se je iz evidence brezposelnih že odjavila z namenom, da bi postala družinski pomočnik,
 • oseba, ki je v delovnem razmerju s krajšim delovnim časom,
 • oseba, ki ima isto stalno prebivališče kot invalidna oseba, oziroma eden od družinskih članov.

Družinski pomočnik ima pravico do delnega plačila za izgubljeni dohodek v višini minimalne plače oziroma sorazmernega dela plačila za izgubljeni dohodek v primeru dela s krajšim delovnim časom od polnega. Družinskemu pomočniku pripada pravica do delnega plačila za izgubljeni dohodek od prvega dne naslednjega meseca po vložitvi vloge za uveljavljanje pravice do izbire družinskega pomočnika. Če pa je izbrani družinski pomočnik zapustil trg dela ali se odjavil iz evidence brezposelnih oseb pozneje, mu pravica pripada s prvim naslednjim dnem po dnevu, ko je zapustil trg dela, oziroma se odjavil iz evidence brezposelnih.

Družinskega pomočnika si lahko pridobijo polnoletne osebe s težko motnjo v duševnem razvoju in težko gibalno ovirane osebe, ki potrebujejo pomoč pri opravljanju vseh osnovnih življenjskih potreb. Podrobnejša pravila  in postopek za uveljavitev pravice do družinskega pomočnika določa Pravilnik o pogojih in postopku za uveljavljanje pravice do izbire družinskega pomočnika. Sestavni del navedenega pravilnika so tudi obrazci, ki jih je potrebno vložiti  za pridobitev pravice za Gorenjsko regijo na naslov: Center za socialno delo Ljubljana Moste-Polje, Ob Ljubljanici 36A, 1000 Ljubljana. Obrazce in dodatne informacije v zvezi z uveljavljanjem pravice do družinskega pomočnika lahko dobite na Centru za socialno delo Radovljica.

Pravico do izbire družinskega pomočnika ima oseba:

 • za katero je pred uveljavljanjem pravice do družinskega pomočnika skrbel eden od staršev, ki je za to skrb do zdaj prejemal delno plačilo za izgubljen dohodek,
 • ki je invalid po Zakonu o družbenem varstvu duševno in telesno prizadetih oseb in potrebuje pomoč za opravljanje vseh osnovnih življenjskih potreb,
 • za katero komisija za priznanje pravice do družinskega pomočnika ugotovi, da gre za osebo s težko motnjo v duševnem razvoju, ki potrebuje pomoč pri opravljanju vseh osnovnih življenjskih potreb ali težko gibalno ovirano osebo, ki potrebuje pomoč pri opravljanju vseh osnovnih življenjskih potreb.______________________

Uradne ure občinske uprave in uradne ure po telefonu
- ponedeljek: 08. - 11. ure 
- sreda: 08. - 11. in 14. - 17. ure 
- petek: 08. - 11. ure
Poslovni čas sprejemne pisarne
- pon., tor., čet.: 07. - 15. ure 
- sreda: 07. - 17. ure 
- petek: 07. - 13. ure
Uradne ure medobčinskega inšpektorata in redarstva Bled, Bohinj in Železniki
- ponedeljek, petek: 08. - 10. ure 
- sreda: 13. - 15. ure

Telefonska št.:
• 04 577 01 16 - MIR Bohinj
• 04 620 03 11 - MIR Bled
• 041 716 947  - dežurni redar
Uradne ure krajevnega urada Bohinjska Bistrica
-torek: 08. - 12. in 13. - 15. ure 
-četrtek: 
08. - 12. in 13. - 17. ure
Telefonska št.: 
 • 04 574 74 00

______________________

Vreme

______________________
Oktober - 2017
P T S č P S N
  01
02
03 04 05
06
07 08
09
10
11 12
13
14 15
16
17
18
19
20 21
23 24 25 26 27 28 29
30 31  
ponedeljek, 02. oktober 2017
četrtek, 19. oktober 2017