Katalog informacij javnega značaja

1. Osnovni podatki o katalogu

Naziv organa:Občina Bohinj
Naslov organa:Triglavska cesta 35,
4264 Bohinjska Bistrica
Kontakt:Telefonska številka: (04) 577 01 00
Elektronski naslov: obcina(at)bohinj.si
Matična številka:5883415
Davčna številka:SI 43302904
Transakcijski račun:SI56 0110 0010 0000 437
Odgovorna oseba:Župan, Franc Kramar
Datum prve objave kataloga:26.04.2006
Datum zadnje spremembe:30.08.2017
Katalog je dostopen na spletnem naslovu:http://obcina.bohinj.si

 

2. Splošni podatki o organu in informacijah javnega značaja, s katerimi razpolaga

Kratek opis delovnega področja organa: 

 1. Normativno ureja lokalne zadeve javnega pomena tako, da:  
  • sprejema statut in druge splošne akte občine,
  • sprejema proračun in zaključni račun občine,
  • načrtuje prostorski razvoj ter sprejema prostorske akte,
  • predpisuje davke in prispevke iz svoje pristojnosti. 
   
 2.  
 3. Upravlja občinsko premoženje tako, da:  
  • ureja način in pogoje upravljanja z občinskim premoženjem,
  • pridobiva in razpolaga z vsemi vrstami premoženja,
  • sklepa pogodbe o pridobitvi in odtujitvi nepremičnin in premičnin,
  • sestavlja premoženjsko bilanco, s katero izkazuje vrednost svojega premoženja.
   
 4.  
 5. Omogoča pogoje za gospodarski razvoj občine tako, da:  
  • spremlja in analizira gospodarske rezultate v občini, 
  • v skladu z zakonom opravlja naloge na področju turizma, 
  • v skladu s svojimi pristojnostmi pospešuje razvoj kmetijstva in gozdarstva na svojem območju, 
  • sprejema prostorske akte, ki omogočajo in pospešujejo razvoj gospodarstva v občini,
  • oblikuje davčno politiko, ki pospešuje gospodarski razvoj,
  • sodeluje z gospodarskimi subjekti in v okviru interesov in nalog občine pomaga gospodarskim subjektom pri razreševanju gospodarskih problemov,
  • z javnimi sredstvi, v skladu s predpisi, pospešuje razvoj gospodarskih panog oz. gospodarskih subjektov.
   
 6.  
 7. Ustvarja pogoje za gradnjo stanovanj in skrbi za povečanje najemnega socialnega sklada stanovanj, tako da:  
  • v prostorskih aktih predvidi gradnjo stanovanjskih objektov,
  • sprejema dolgoročni in kratkoročni stanovanjski program občine,
  • spremlja in analizira stanje na stanovanjskem področju občine, 
  • spremlja ponudbo in povpraševanje stanovanj v občini ter se vključuje v stanovanjski trg,
  • gradi stanovanja za socialno ogrožene in prenavlja objekte, ki so primerni za gradnjo stanovanj,
  • v skladu s predpisi omogoča občanom najemanje kreditov za nakup, gradnjo in prenovo stanovanj,
  • sodeluje z gospodarskimi družbami, zavodi in drugimi institucijami pri razreševanju stanovanjske problematike občanov.
   
 8.  
 9. Skrbi za lokalne javne službe, tako da:  
  • ustanavlja lokalne javne službe,
  • sprejme splošne akte, ki urejajo način ustanovitve in delovanje lokalnih javnih služb,
  • zagotavlja sredstva za delovanje lokalnih javnih služb,
  • nadzira delovanje lokalnih javnih služb,
  • gradi in vzdržuje vodovodne, energetske in druge komunalne objekte in naprave,
  • zagotavlja javno službo gospodarjenja s stavbnimi zemljišči.
   
 10.  
 11. Zagotavlja in pospešuje vzgojno-izobraževalno in zdravstveno dejavnost, tako da:  
  • ustanovi vzgojnoizobraževalni in zdravstveni zavod ter zagotavlja pogoje za njegovo delovanje,
  • v skladu z zakoni, ki urejajo to področje, zagotavlja sredstva za izvajanje teh dejavnosti in v okviru finančnih možnosti omogoča izvajanje nadstandardnih programov,
  • sodeluje z vzgojnoizobraževalnim zavodom in zdravstvenim zavodom,
  • z različnimi ukrepi pospešuje vzgojnoizobraževalno dejavnost in zdravstveno varstvo občanov, 
  • ustvarja pogoje za izobraževanje odraslih, ki je pomembno za razvoj občine in za kvaliteto življenja njenih prebivalcev.
   
 12.  
 13. Pospešuje službe socialnega skrbstva, predšolskega varstva, osnovnega varstva otrok in družine, za socialno ogrožene, invalide in ostarele, tako da:  
  • spremlja stanje na tem področju,
  • pristojnim organom in institucijam predlaga določene ukrepe na tem področju,
  • sodeluje s centrom za socialno delo, javnimi zavodi in drugimi pristojnimi organi in institucijami.
   
 14.  
 15. Pospešuje raziskovalno, kulturno in društveno dejavnost ter razvoj športa in rekreacije, tako da:  
  • omogoča dostopnost kulturnih programov, skrbi za kulturno dediščino na svojem območju,
  • zagotavlja splošnoizobraževalno knjižnično dejavnost,
  • z dotacijami spodbuja te dejavnosti,
  • sodeluje z društvi in jih vključuje v programe aktivnosti občine.
   
 16.  
 17. Skrbi za varstvo zraka, tal, vodnih virov, za varstvo pred hrupom, za zbiranje in odlaganje odpadkov in opravlja druge dejavnosti varstva okolja, tako da:  
  • izvaja naloge, ki jih določa zakon, uredbe in drugi predpisi s področja varstva okolja,
  • spremlja stanje na tem področju in v okviru svojih pristojnosti sprejema ukrepe, s katerimi zagotavlja varstvo okolja, 
  • sprejema splošne akte, s katerimi pospešuje in zagotavlja varstvo okolja,
  • sodeluje s pristojnimi inšpekcijskimi organi in jih obvešča o ugotovljenih nepravilnostih,
  • z drugimi ukrepi pospešuje varstvo okolja v občini.
   
 18.  
 19. Upravlja, gradi in vzdržuje:  
  • lokalne javne ceste in druge javne poti,
  • površine  za pešce in kolesarje,
  • igrišča za šport in rekreacijo ter otroška igrišča, 
  • javne parkirne prostore, parke, trge in druge javne površine ter
  • ureja promet v občini.
   
 20.  
 21. Skrbi za požarno varnost in varnost občanov v primeru elementarnih in drugih nesreč tako, da v skladu z merili in normativi:  
  • organizira reševalno pomoč v požarih,
  • organizira obveščanje, alarmiranje, pomoč in reševanje za primere elementarnih in drugih nesreč,
  • zagotavlja sredstva za organiziranje, opremljanje in izvajanje požarne varnosti in varstva pred naravnimi nesrečami,
  • zagotavlja sredstva za odpravo posledic elementarnih in drugih naravnih nesreč,
  • sodeluje z občinskim poveljstvom gasilske službe in štabom za civilno zaščito ter spremlja njihovo delo,
  • opravlja druge naloge, ki pripomorejo k boljši požarni varnosti in varstvu pred elementarnimi in drugimi nesrečami.
   
 22.  
 23. Ureja javni red v občini, tako da:  
  • sprejema ustrezne splošne akte,
  • določa prekrške in denarne kazni za prekrške, s katerimi se kršijo predpisi občine,
  • ureja lokalni promet in določa  prometno ureditev,
  • organizira občinsko redarstvo,
  • izvaja nadzorstvo nad javnimi prireditvami,
  • opravlja inšpekcijsko nadzorstvo nad izvajanjem občinskih predpisov in drugih aktov, s katerimi ureja zadeve iz svoje pristojnosti, če ni z zakonom drugače določeno,
  • opravlja druge naloge v okviru teh pristojnosti. 

 

Seznam vseh notranjih organizacijskih enot:

Občina Bohinj ima enovito občinsko upravo z nesamostojnim režijskim obratom.

ORGANIGRAM

 

Kontaktni podatki uradnih oseb, pristojnih za posredovanje informacij:

  

 

Seznam zakonov, podzakonskih aktov in drugih predpisov Evropske skupnosti z delovnega področja organa

 

Seznam strateških in programskih dokumentov:

 

Katalog upravnih, sodnih ali zakonodajnih postopkov oziroma drugih uradnih ali javnih storitev:

 

Seznam javnih evidenc, s katerimi organ upravlja:

 • Vpogled v evidence, s katerimi upravlja Občina Bohinj je mogoč v njenih prostorih v času uradnih ur in je brezplačen.
 • Podatki oz. informacije iz posameznih evidenc se lahko pridobijo na podlagi pisne izjave, posredujejo pa se v pisni obliki. Za posredovanje se lahko prosilcu zaračuna materialne stroške po veljavnem stroškovniku.
 • Občina Bohinj razpolaga z naslednjimi evidencami: 
  • glavna knjiga proračuna,
  • evidenca nepremičnin v lasti občine,
  • evidenca stanovanj v lasti občine,
  • digitalni topografski načrt velikih meril,
  • zavezanci NUSZ,
  • druge podatkovne baze.

 

Najpomembnejši vsebinski sklopi drugih informacij javnega značaja oziroma seznam posameznih dokumentov

 • seje Občinskega sveta Občine Bohinj,
 • novice in obvestila Občine Bohinj,
 • zbir uporabnih povezav za občane.

 

3. Opis načina dostopa do informacij javnega značaja, s katerimi organ razpolaga 

Uradne ure občinske uprave in uradne ure po telefonu
 • ponedeljek 08. - 11. ure
 • sreda 08. - 11. ure in 14. - 17. ure 
 • petek 08. - 11. ure
Poslovni čas sprejemne pisarne
 • ponedeljek, torek, četrtek 07. - 15. ure 
 • sreda 07. - 17. ure 
 • petek 07. - 13. ure
Uradne ure medobčinskega inšpektorata in redarstva Bled in Bohinj
 • ponedeljek, petek 08. - 10. ure 
 • sreda 13. - 15. ure

 

4. Stroškovnik

Stroškovnik - povezava.

 

5. Seznam najpogosteje zahtevanih informacij javnega značaja

Področje komunalne infrastrukutre - ČCN Bohinj.

 

6. Letno poročilo o izvajanju Zakona o dostopu informacij javnega značaja

 
______________________

Uradne ure občinske uprave in uradne ure po telefonu
- ponedeljek: 08. - 11. ure 
- sreda: 08. - 11. in 14. - 17. ure 
- petek: 08. - 11. ure
Poslovni čas sprejemne pisarne
- pon., tor., čet.: 07. - 15. ure 
- sreda: 07. - 17. ure 
- petek: 07. - 13. ure
Uradne ure medobčinskega inšpektorata in redarstva Bled, Bohinj in Železniki
- ponedeljek, petek: 08. - 10. ure 
- sreda: 13. - 15. ure

Telefonska št.:
• 04 577 01 16 - MIR Bohinj
• 04 620 03 11 - MIR Bled
• 041 716 947  - dežurni redar
Uradne ure krajevnega urada Bohinjska Bistrica
-torek: 08. - 12. in 13. - 15. ure 
-četrtek: 
08. - 12. in 13. - 17. ure
Telefonska št.: 
 • 04 574 74 00

______________________

Vreme

______________________
Avgust - 2017
P T S č P S N
 
01
02
03
04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23
24
25 26 27
28 29 30 31  
torek, 01. avgust 2017